EL SEGLE D'OR (s. XV)

Al segle XV (especialment la primera meitat), la Corona d'Aragó llueix amb tot el seu esplendor. El Regne de València actua com el seu floró i la ciutat de València se situa com la capital cultural i econòmica de la Corona, i es converteix en  una de les ciutats més importants d'Europa en aquest segle.

 

L'esplendor econòmica, demogràfica, arquitectònica i cultural es veu àmpliament reflectida en una generació d'autors que situen les nostres lletres en un lloc capdavanter a Europa. 

 

Són fills d'aquest segle autor com Joanot Martorell, Ausiàs March, Roís de Corella, Jordi de Sant Jordi, ... envoltats d'una societat canviant i en plena efervescència cultural.

En el següent vídeo explicatiu, tens un viatge des dels inicis de la literatura escrita amb Ramon Llull fins al Segle d'Or de les nostres lletres:

 

Expansió mediterrània i esplendor cultural:

 

https://polimedia.upv.es/visor/?id=92dcd31e-bf39-0b40-adc4-6befe6e9eb31#

Exercicis models per a l'examen

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 4 de LITERATURA (poden eixir totes les opcions o només alguna d'elles):

 

LA VALENCIANA PROSA i L'ESCOLA SATÍRICA VALENCIANA:

 

·        Contestar preguntes breus sobre el concepte de Segle d'Or, de les tertúlies literàries a la València del segle XV, de Roís de Corella, ...

·        Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F) sobre el Segle d'Or, de les tertúlies literàries a la València del segle XV, de Roís de Corella, ...

 

LES NOVEL·LES CAVALLERESQUES:

 

             · Enumerar les diferències entre els LLIBRES de CAVALLERIA i les NOVEL·LES CAVALLERESQUES i justificar a quin dels dos tipus pertany el Tirant lo Blanc.

 

            · Llegir un fragment del Tirant lo Blanc  i trobar i justificar les característiques pròpies d'aquesta novel·la.

 

         · LLegir dos fragments pertanyents als dos tipus de narracions cavalleresques (LLIBRES i NOVEL·LES) i justificar a quin tipus pertany cadascuna.

 

       · Afirmacions sobre la teoria referida a les NOVEL·LES DE CAVALLERIA, al Tirant lo Blanc o al seu autor a contestar vertader (V) o fals (F).

 

LA POESIA DEL SEGLE D'OR:

 

·         LLegir un poema d'Ausiàs March i fer un exercici semblant al 3 de la web, anàlisi mètrica i esquema de rima inclosos.

 

              ·         Contestar preguntes breus sobre l'obra de Jordi de Sant                  Jordi i d'Ausiàs March

 

 

·    Afirmacions sobre la teoria de Jordi de Sant Jordi i d'Ausiàs March a contestar vertader (V) o fals (F) i fer la correcció les falses.