Els textos narratius: la novel·la, el còmic i l'auca

****************L'AUCA***************

Al TEMA 3 del llibre de text, tens una descripció del que és una auca. A banda de la informació que allí apareix, és interessant que també sàpies :

Tipus d'auca

Depenent del tema de què tracten, podem diferenciar entre:

 

-          AUQUES NARRATIVES:  conten un fet des de l’inici fins a la fi. Permet entretenir i transmetre històries (rondalles, contes, fets històrics, biografies, etc.).

 

 

 

-           AUQUES EXPOSITIVES:  informen  sobre un tema amb la intenció de donar-lo a conéixer o d’ensenyar alguna cosa (auca de la natura, auca dels drets humans, etc.).

Característiques

Una de les característiques més diferenciadores de l’AUCA és que el text apareix escrit en redolins (dos versos que rimen) tot i que a les auques més actuals els versos poden ser-ne més de dos.

 

 

LA RIMA

 

La rima del text d’una auca pot ser:

 

-          RIMA CONSONANT: és la que està basada en la repetició de tots els sons des de l’última vocal tònica del vers

 

 

 El valencià és la llengua d’ensenyament

 d’alumnes científics i de tota la gent

 

 

-          RIMA ASSONANT: es basa en la repetició dels sons vocàlics des de l’última vocal tònica del vers.

 

 

 El carter del meu poble

 fa amb la moto moltes voltes

 

     

- RIMA FÀCIL: es pot produir, entre altres, en les circumstàncies següents:

 

Ø  Entre una paraula simple i la seua composta o derivada:

 

 

bosc/guardabosc, ordre/desordre

 

Ø  Entre paraules de la mateixa categoria gramatical: substantiu amb substantius, verbs amb verbs.

 

 

Cantar/ballar

 

Ø  Entre paraules que expressen idees semblants o oposades:

 

 

cristià/pagà

 

La rima emprada en les auques generalment és la consonant o la fàcil. Aquest  recurs fa possible que l’auca adquirisca bellesa i expressivitat, a més, permet que el recitador i els oients puguen recordar millor els versos i la història que s’hi narra.

 

LES FIGURES RETÒRIQUES

 

 Per ajustar-se a la rima, els versos solen presentar aquestes figures literàries:

 

 

·         L’ENCAVALLAMENT, que és la distribució d’una oració entre dos versos.

 

 

 El rei, molt agraït, va fer posar el rat penat

 a l’escut reial i al de la ciutat.

 

 

·          L’HIPÈRBATON, que és l’alteració de l’ordre lògic dels elements d’una oració

 

 

 Va fer el seu niu una rata penada

(Una rata penada va fer el seu niu).

Ampliació de la teoria sobre l'auca
Ampliació teoria sobre l'auca.pdf
Documento Adobe Acrobat 372.2 KB

Auques en línia!

Si vols llegir diferents tipus d’AUQUES, no pots deixar de visitar l’enllaç següent:

 

 

http://www.auques.cat/tria.php