Exercicis model per a l'examen

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 5:

 

LÈXIC:

 

Exercicis semblants al 16 i 17 de la pàgina 101.

 

 

Paregudes però diferents:

 

· Un exercici semblant al 18 de la pàgina 101.

 

· Corregir errades en oracions que continguen EM, HEM o HAM.

 

 

TEXTOS:

 

·         Unes afirmacions de V o F sobre els textos descriptius

 

·         Llegir un text i localitzar-hi les característiques pròpies d'un retrat. Dir i argumentar si la descripció és objectiva o subjectiva.

 

 

GRAMÀTICA:

 

·  Completar la flexió de gènere d'alguns adjectius (semblant als exercicis 1, 2 i 3 de la web) i dir si són d'una o de dues terminacions.

 

 ·        Corregir errades del gènere i el nombre dels adjectius en oracions (semblant a l'exercici 4 de la web).

ORTOGRAFIA:

 

·         Un exercici semblant al 31 de la pàgina 109

·         Escriure correctament una xifra

·         Explicar el motiu per qual algunes paraules porten guionet.

·         Un exercici semblant al 7 i 8 de la pàgina 117

 

 ·         Explicar el motiu per qual algunes paraules no s'apostrofen.

 

LITERATURA

 

             ·     Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F).

·         Fer el còmput síl·làbic d'un poema.

·         Fer l'esquema de rima d'un poema

          ·         Buscar alguna figura retòrica en un poema