La B i la V

Si vols ampliar la teoria del llibre o practicar més aquestes grafies, no dubtes a visitar l'enllaç del BAGUL D'ORTOGRAFIA:

 

http://rebollengua.jimdo.com/bagul-d-ortografia/7-les-lletres-b-i-v/

Les nasals

EXERCICI 1

Ompli els buits de les paraules següents i subratlla’n les excepcions:

 

 

i......millorable

i....pre....ta

se....pre

i.....mobilitzar

i......mortal

i.....possible

ca....viar

co....fiar

i....vitació

e......mordassar

e....botit

mi....vant

si....fonia

co......mutar

e.......benat

circu.....val·lació

co...versa

e......malaltir

i.....material

i.....negable

e......marcar

i......moble

i.....merescut

I.....ma

Ge......ma

A....na

e.....mig

à.....fora

a.....fibi

u....flar

EXERCICI 2

Ompli els buits de les oracions següents i subratlla’n les excepcions:

1.      I.......mergit com estava en les seues idees no s'adonà de la i......mensitat del paisatge.

2.      Havia e.......magatzemat amb cura una muntanya de llibres a les prestatgeries i......mòbils.

3.      He de co......tar-li al senyor co......te un assu......te que pot afectar el seu co.......te corrent.

4.      Les necessitats i......mediates que sentíem eren i.......menses.

5.      L'A.....na era una i........nocent, co....fiava en la gestió dels administratius i va perdre el trien......i.

6.      Les circu........stàncies feren que el nomenament del governador fóra su.......mament i...........minent.

7.      Els presos, e.........manillats, oïren la sentència co......de......natòria sense i.........mutar-se.

8.      Malauradament, Posidó no pogué apaivagar la te........pesta.

 

9.      Quan el tra.........via feia la circu........val·lació passava pel xa.......frà on és la i........pre......ta. 

EXERCICI 3

Corregeix els error de les consonants nasals de les oracions següents:

 

-          En va comfessar que ell era inmortal. Es deu pensar que sóc inbécil!

-          Va dipositar l’oli en una ànfora de fang.

-          He de dibuixar una circunferència perfecta emmig del full.

-          Viatjant en tranvia és inpossible perdre’s.

-          Porta el treball a la inprenta i fes-ne tres còpies.

-      Estic feta un flan només de pensar en l’examen de dijous.

EXERCICIS DE LES NASALS
Exercicis nasals.pdf
Documento Adobe Acrobat 104.3 KB

Si vols ampliar la teoria del llibre o practicar més aquestes grafies, no dubtes a visitar l'enllaç del BAGUL D'ORTOGRAFIA:

 

http://rebollengua.jimdo.com/bagul-d-ortografia/10-les-lletres-m-n-i-el-d%C3%ADgraf-mp/

Les oclusives en posició final

EXERCICI 4

Revisa la regla 1 de les OCLUSIVES FINALS i busca i escriu la paraula primitiva dels mots següents. Subratlla aquelles que en siguen excepció:

 

 

Paraula

Primitiva

Paraula

Primitiva

Paraula

primitiva

fredor

 

saludar

 

sol·licitar

 

inquiet

 

pareteta

 

sucar

 

llobera

 

presumida

 

pessigar

 

cabut

 

neboda

 

groguenc

 

rebedor

 

menudalla

 

poruga

 

EXERCICI 5

Revisa la regla 2 de les OCLUSIVES FINALS i busca i escriu la paraula primitiva dels mots següents:

 

Paraula

Primitiva

Paraula

Primitiva

Paraula

primitiva

camperol

 

asfaltar

 

blancor

 

colpejar

 

limitar

 

albergar

 

serpeta

 

transitar

 

estomacal

 

calbesa

 

verdós

 

fangós

 

verbal

 

estupidesa

 

llargària

 

aràbic

 

nòrdic

 

sangonós

 

xenofòbia

 

pal·lidesa

 

albergar

 

 

 

EXERCICI 6

Ompli els buits amb la consonant oclusiva adequada:

 

1.      No pogué arribar enllo..... Tot era com un tu..., fos...., se.... i bru.....

2.      En la quietu.... del lla...., un àne..... esvel..... i de be.... gro...., va fer un cri.... sor.....

3.      Ca.... llo..... va tenir la sor.... de lliurar-se de l'ata..... d'unes llobes embogides.

4.      Van convocar els teòle....s a la junta amb l'úni..... mòbil d'aconseguir accedir al càrre......

5.      En aquell moment històri....., el van nomenar diputa..... per portar el diàle.... amb l'oposició sobre temes econòmi....s.

6.      El pròle.... i l'epíle..... de la novel·la desvetllaren la solitu.... en què vivia l'autor.

7.      El meu ami.... malal.... recupera la salu.... en un balneari gre.... on, per l'altitu...., cre.... que fa molt de fre....

8.      El bate.... del cor causat pel tràfe..... de cada dia, li suposava un ris....., ja que po.... a po.... l'anava consumin.....

9.      El càsti.... que re..... el teu nebo..... és excessivament dur, hauríeu de ser més benevolents amb ell.

10.  Aquella ser..... era d'un ver..... obscur però sense arribar a ser d'un color tan llòbre..... com aques.....

11.  Li feia fàsti..... el tancat dels por.....s perquè sempre estava ple de fan......

 

12.  Era molt esno....: anava al clu...... amb un buldo..... que li havia regalat el meu amic Alfre......

La R i la RR

EXERCICI 7

Escriu R o RR en els buits de les oracions següents:

 

1.      Entra....en en un casal amb les po....tes tancades i fo....ellats amb fe....os a les finest....es.

2.      Caminava pel ca....e.... amb el ciga....et a la boca i el ba....et tirat en....ere.

3.      Per la i....isòria situació en què es t....obava va comp....end....e que l'est....atègia no se....vi....ia per a ....es.

4.      El bi....em i el tri....em foren dues naus per les quals s'interessà el vi....ei.

5.      Va pe....d....e molts dine....s en la comp....a d'aquells a....b....es f....uite....s i no s'ha ....ecuperat enca....a.

6.      En el seu ....ostre quasi b....u ....essaltava la vivo.... dels seus ulls ve....ds.

7.      ....iba-....oja és un poble del Camp de Tú....ia però Cata....oja pe....tany a l'Ho....ta Sud.

8.      A la fi la ciència va vèncer ja que es va e....adicar la g....ip a tota la zona.

9.      Va p....end....e la iniciativa d'a....asar la ....iba i no hi va deixar ni un a....b....e.

10.  Només feia que cantar i ballar sense pensar que ja era ho....a d'ana....-se'n a do....mir.

11.  Quan Xavier es féu ....ic, va penjar l'auto....etrat que s'havia fet de jove, a l'ent....ada de casa.

12.  Amb ell no podies anar al teat....e, en compte de parlar, c....idava, i a mi em feia molta ve....gonya.

13.  El ....aig va pa....tir la su....e....a en dos poc desp....és que Cate....ina hi passa....a per sota.

 

14.  Segons el ....eceptari de la meua àvia, l'a....òs amb ca....abassa pot po....tar ca....agols.

Exercicis de les OCLUSIVES finals + R-RR
Exercicis OCLUSIVES finals + R-RR.pdf
Documento Adobe Acrobat 23.2 KB