TEORIA

Teoria del guionet
Teoria.pdf
Documento Adobe Acrobat 128.8 KB

La majoria de les paraules compostes s’escriuen soldades (escuradents, setciències, valencianoparlant,...). També escriurem juntes les paraules formades amb prefixos (arximilionari, exministre, vicerector, prosoviètic,...).

Hi ha, però, algunes paraules que s’escriuen separades per guionet.

 

Repassem les seues regles:

 

 

REGLES

EXEMPLES

Si el primer element acaba en vocal i el segon comença per X, R o S ( pots recordar el topònim XeReSa).

! (1)

para-sol, compta-revolucions, penja-robes, para-xocs

Si la pronunciació de la paraula sense guionet pot produir confusió

pit-roig, cor-robat

 

Si el primer element porta accent gràfic

mà-llarg, despús-demà, pèl-roig, despús-ahir, adéu-siau

 

Si la paraula composta conté el nom d’un punt cardinal

nord-africà, sud-oest

Moltes onomatopeies i repeticions expressives

 

bum-bum, zig-zag, rum-rum, cric-crac

 

 

Quan tenim la partícula NO+SUBSTANTIU, aquesta funciona com a prefix i l’hem de separar amb guionet.

! (2)

principi de no-intervenció, el no-res, no-assistència

 

Hem de posar guionet quan escrivim numerals entre les Desenes i les Unitats i les Unitats i les Centenes (regla del D-U-C).

! (3)

vint-i-quatre, quatre-cents

En compostos en què pot expressar-se el mateix sense guionet, és a dir, unint els mots amb preposicions, conjuncions o una perífrasi.

trajecte València-Alacant, diccionari valencià-castellà, relació causa-efecte,

míssil terra-aire

             

     

! (1) Aquesta regla no l’aplicarem en la combinació ADJECTIU+ADJECTIU: anglosaxó.

 

! (2) Quan l’adverbi NO precedeix un adjectiu, s’escriu sense guionet: els països no alineats. El grup no res s’escriu sense guionet quan vol dir “ cosa insignificant” o “en un instant”: T’enfades per un no res. Torne en un no res.

 

! (3) S’escriuen sense guionets els derivats del numerals: huitcentista, noucentisme.

! (4) Fixa’t en l’escriptura d’aquests mots:

 

Amb guionet: plats-i-olles, corre-cuita, mata-degolla, suca-mulla, abans-d’ahir.

 

Sense guionet: capicua, vetesifils, allioli.

 

 

Repassem més a fons l’ús del guionet en els numerals: 

El guionet en els numerals cardinals

 Quan escrivim numerals hem de tenir present la regla del D-U-C, és a dir, sols hem de posar guionet entre les Desenes i les Unitats i les Unitats i les Centenes.

 

Cap altra possibilitat admet la utilització del guionet. Per tal d’escruire correctament els numerals, recorda que els has d’escriure tots separats abans d’aplicar-los la regla ja que si no pots cometre errades.

 

                        * trescents                              tres-cents

 

0 zero                                     21 vint-i-u,un,una

1 u       un        una                  22 vint-i-dos,dues

2 dos               dues                23 vint-i-tres

3 tres                                      24 vint-i-quatre

4 quatre                                  25 vint-i-cinc

5 cinc                                      26 vint-i-sis

6 sis                                        27 vint-i-set

7 set                                       28 vint-i-huit, vuit

8 huit              vuit                   29 vint-i-nou

9 nou                                      30 trenta

10 deu                                    40 quaranta

11 onze                                   50 cinquanta

12 dotze                                 60 seixanta

13 tretze                                 70 setanta

14 catorze                               80 huitanta           vuitanta

15 quinze                                90 noranta

16 setze                                100 cent             cents               centes

17 dèsset         disset              1000 mil

18 díhuit          divuit               1.000.000 milió

19 dènou         dinou              1.000.000.000.000 bilió

20 vint

El guionet en els numerals ordinals

Els numerals ordinals  indiquen l’ordre i a l’hora d’escriure’ls has de tenir en compte:

 

- Els ordinals tenen flexió de gènere i de nombre ja que, com a determinants que són, han de concordar amb el nom a què acompanyen.

 

- Són irregulars del 1 al 10:

 

primer/a/s/es  

segon/a/s/es

 tercer/a/s/es  

quart/a/s/es                 

cinqué/na/ns/nes        

sisé/na/ns/nes             

seté/na/ns/nes             

huité o vuité/na/ns/nes

nové/na/ns/nes          

desé/na/ns/nes

 

- La resta d’ordinals s’escriuen igulal:  CARDINAL MASCULÍ + é/a/ns/nes

 

          6754    sis mil set-cents cinquanta-quatré/a/ns/nes

 

- Els numerals ordinals els escrivim sovint en la seua forma abreujada. Per tal de fer-ho correctament recorda que has d’escriure la xifra i, sota, a la dreta, en minúscula i sense punt, l’última lletra del cardinal.

 

        vint-i-dosena    22a                            quaranta-tresé     43é