LA DIÈRESI

Teoria

Teoria de la dièresi
Teoria de la dièresi.pdf
Documento Adobe Acrobat 132.4 KB

La dièresi té 2 usos molt diferenciats entre si:

 

 

Marcar que la U dels grups QU-/GU- quan van seguits de les vocals E/I es pronuncia.

 

 

Exemples:    ungüent       qüestió        pingüí           aqüífer

 

!VÉS AMB COMPTE que acomplisquen ambdós requisits: que es pronuncie la U i que la vocal que l’acompanye siga una E o una I. Aquesta regla no té excepcions.

 

Exemples: guerra (no du perquè la U no sona) / quatre (no du                 perquè la vocal és A).

 

 

Marcar que una I/U no forma diftong amb la vocal anterior.

 

 

Exemples: ve-ï-na   pro-te-ï-na    en-sa-ï-ma-da     co-ï-en

 

 EXCEPCIONS a aquesta regla:

 

 

A)   Si la I/U pot portar accent gràfic.

 

 

Exemples:  ve-í            pa-ís             co-í-em

 

! Vés amb compte de no barrejar aquesta excepció amb la primera regla que hem vist.

 

Exemples: aqüífer (porta dièresi per marcar que la U del grup QU- seguit d’una I es pronuncia. S’accentua perquè és plana acabada en –R).

 

Aquesta excepció només afecta les paraules del segon ús de la dièresi sempre i quan accent i dièresi es disputen la col.locació sobre la mateixa vocal. Exemple: ru-ï-nós ( porta dièresi per indicar que hi ha dues vocals contígües pronunciades en síl.labes diferents, la segona és una I i aquesta I no pot dur accent gràfic però això no afecta que la paraula en porte ja que és aguda acabada en –OS)

 

 

B) No porten dièresi les paraules acabades en els sufixos cultes  –ISME/-ISTA/ -US/-UM.

 

 

Ex: egoisme / egoista  /  Màrius  /  harmònium

 

!Vés amb compte amb les paraules proïsme i lluïsme ja que sí que porten dièresi.

 

 

C) No porten dièresi els INFINITIUS, FUTURS, GERUNDIS i CONDICIONALS dels verbs acabats en VOCAL+IR (obeir, conduir, reduir, ...).

 

                                           

 Exemples:   agrair/agrairé/agraint/agrairia

 

! No confondre l’estalvi de la dièresi en la terminació d’aquests temps amb altres casos com: a-ï-llar/ a-ï-lla-ré/ a-ï-llant/a-ï-lla-ri-a ja que el problema no el tenim en la terminació verbal sinó en la segona síl.laba.

 

 

D) Tampoc no fem ús de la dièresi en paraules començades per un prefix acabat en vocal (re,contra-, anti-, co-...) + paraula començada per I/U.

 

 

Exemples:      contraindicació          reunificar

 

Són excepcions a aquesta excepció les paraules reüll i reüllar i tots els derivats.

 

! Para especial atenció en aquelles paraules que porten dièresi en una I/U àtona ja que, sovint, tendim a pronunciar-les com si foren diftongs quan en realitat són hiats. Per això convé repassar alguns casos en què la dièresi apareix fora de vocal tònica:

 

            - En els derivats de mots que tenen I tònica:

 

Exemple:   veïnat (veí)                                  ensaïmada (saïm)     

              descafeïnat (cafeïna)              aïllar (illa)

          

          - En les paraules formades amb els sufixos següents:

                       

  -itat (espontaneïtat,...)                        -itzar (europeïtzar,...)

                       

  - iment (agraïment,...)                            -idal (helicoïdal,...)

                     

                                          -idor (traïdor,...)

 

En aquests casos el millor és treballar la memòria visual fent exercicis d’ortografia i, sobretot, llegint.

 

 

 

Teoria en línia!

Practiquem?

Posa dièresi en les paraules següents i després classifica-les en la graella:

 

frequència, Seul, xiita, reduit, unguent, reull, ambiguitat, aiguera, diurna, veinat, aqueducte, llaut, raim, agrait, terraqui, sequència, instruit, esfereidor, questió, lluit, genuina, equestre, aussar.

 

 

REGLA 1

REGLA 2

 

 

Completa les formes d’aquests participis:

 

Masculí singular

Femení singular

Masculí plural

Femení plural

traduït

 

 

 

 

reduïda

 

 

 

 

produïts

 

 

 

 

conduïdes

 

Tots els participis d’aquest exercici pertanyen a la regla ............

 

 

Col·loca’ls a les paraules següents la dièresi si la necessiten. Digues quina regla els has aplicat i si pertanyen a alguna excepció:

 

aigua               cuina           sarraina          ateisme

 

pasques           conduiria      reintentar        suis    

 

beneiré            reull            peuc               quocient

 

ensaimada       egoista         contraindicació  produit 

 

reixa           cinquanta  ciutat          agrair

aiguera       obeies       coincidir       traint  

enlairar       proteina     reix             aigualit  

agraiment    manguera  traduir        pausa

 

pais                coincidència   aquífer            egoisme 

 

aixeta             heroina          llengua            genuina

Posa dièresi o accent a les paraules que calga i, en cas de ser una excepció, especifica la lletra d’aquesta:

 

 

pais

 

paisos

 

Lluis

 

Lluisa

 

questionari

 

faria

 

conduir

 

produiria

 

reduint

 

Màrius

 

altruista

 

dadaisme

 

egoista

 

harmònium

 

agrair

 

reunir

 

coutilitzar

 

contraindicació

 

preinstal·lació

 

contribuint

 

antiinflamatori

 

creilla

 

antiquari

 

peuc

 

aillant

 

obeiem

 

arcaisme

 

diurn

 

coincidir

 

envairia

 

produia

 

posseit

 

conduiries

 

reduia

 

disminuirà

 

Posa dièresi, accent o res a aquestes paraules, segons pertoque:

 

unguent, veinat, Lluis, decaiment, conduies, peuc, causar, aquífer, empaquetar, reincidir, europeista, creilla, produieu, agrairia, linguista, adquisició, reduint, reunificar, llenguatge, peuet, proteina,obeim

Completa les oracions posant la dièresi  o l’accent a les formes verbals que calga:

 

Si jo fora el gerent, reduiria el dèficit que han produit els administradors.

 

Els pobles germànics envairen la península Ibèrica el segle V.

 

Encara no s’ha reconstruit la necròpolis que els arqueòlegs atribuixen/atribueixen als ibers.

 

Durant tot el viatge estàs envaint el carril contrari, de manera que després de dinar conduire jo.

 

Després d’estudiar el cas, l’advocat ha deduit que en l’execució del crim influiren algunes causes encara inexplicables.

Alguns dels mots següents han de dur dièresi. Posa’ls-la:

 

veina       peuc     ruina      xemeneia     reixa          ambiguitat

 

quatre     pausa    oida       posseidor     heroina       reduia 

 

tenia       paisos   arruinar   reull            intuició       suissa

 

paisatge  Biscaia   cuinera   frequent      coincidir      almoina

 

amoinar  espontaneitat  obliquitat agraiment cinquanta aillat

 

ciutadana transeunt unguent  reunir     ensaimada      circuit

 

Eivissa       aigua           aiguera    raim          Caim               joia

I ara completa les frases següents amb la forma que hi corresponga del verb entre parèntesis:

 

- T’estic molt .........(AGRAIR) per tots els favors que m’has fet.

- Mentre jo ..........................(PRODUIR), els del costat s’enfonsaven.

- Anit observava com el sopar es .....................(COURE) a poc a poc.

- ................................ (INTRODUIR) la targeta de cara a vosaltres.

- Convé que vosaltres mateixos ho .........................(DEDUIR) en pocs minuts.

- El sucre no es ...........................(DILUIR) prou bé perquè el café era fred.

- Cal que vosaltres ...........................(DISMINUIR) les despeses generals.

- .............................(POSSEIR) tanta riquesa que ni sabia el que tenia.

- Mentre estaven els llums encesos, el cartell ............................(LLUIR) amb força.

 

- Per favor: .........................(INCLOURE) també la sol·licitud.

Escriu el femení i un nom abstracte derivat dels adjectius següents:

 

Ex: continu: contínua, continuïtat.

 

simultani: .................................espontani: ..........................

 

heterogeni. .............................. heroic: ..............................

 

laic: ....................................... assidu: ................................

 

innocu: .................................. oblic: ...................................

Escriu dièresi o accent en els mots següents:

 

aqueducte       linguistica      proisme     conduint         paura

 

empedreit        exiguitat       harmonium  hemorroidal     Caim

 

quocient         acuitat        substituiem   egoista          aguait

 

fortuit            helicoidal      ateisme        bilingue     reimpressio

 

traduida          jesuita        diuretic        geniut  antiimperialista

 

europeista      conduiria     pasques      beneire        antiguitat

 

cafeina           duana           afaitat       Saul             Marius

Posa els accents i dièresis que calguen a les frases següents:

 

- La questio es que no se quines consequencies pot tenir la teua decisio.

- La Lluisa es va deixar influir per la pretesa genuitat del producte.

- I les seguents questions tambe posseien una alta ambiguitat.

- Els quatre sarrains lluien les seues simitarres.

- Com vols que continue la sequencia?

- Els mots seguents semblen intraduibles.

- El seu caracter egoista no coincidia amb l’altruisme de la veina.

- Aquesta frequencia no es captada per l’oida.

 

- Per mes que t’hi amoines no reduiras les diferencies entre els veins.

Pràctica de la dièresi
Pràctica de la dièresi.pdf
Documento Adobe Acrobat 138.9 KB

Corregim!

Solucionari de la dièresi
Solucionari de la dièresi.pdf
Documento Adobe Acrobat 141.8 KB

Exercicis en línia!

 

(fer els exercicis 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 178, 179, 180 i 181)

 

http://enxaneta.info/activitats/dieresi/6

 

..................................................................................

 

http://cultura.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/intermedi/icl/icl5/icl52b/icl52.htm