PRACTIQUEM?

**********ESSA SONORA**********

Exercicis de la ESSA SONORA
Pràctica ESSA SONORA.pdf
Documento Adobe Acrobat 142.2 KB

Escriu S o Z segons corresponga.

 

belle....a

de....embre

proto....ou

col....e

ama....ona

pobre....a

ca....a

Ro....anna

espermato....oide

Cè....ar

ben....ina

I....abel

brun....ir

pol....e

....ebra

mú....ica

espa....a

ence....a

 

Forma substantius derivats amb el sufix –ESA a partir dels adjectius subratllats:

 

a)      Ma tia és una dona bella, plena de ........................................

b)    M’agraden les persones que són delicades, és a dir, que et tracten amb ................................

c) Carme és molt tímida, no sap com superar la seua ........................................

d) Ausades que ets peresós! No sé d’on has tret tanta .........................................

e) Utilitza productes naturals perquè respecten la ........................................

 

Escriu un nom acabat en –SI a partir dels mots següents:

 

sintètic: ...........................   paralític: ...................................         tuberculós:........................       analític: ..........................           

neuròtic: ...............................  hipotètic: ..............................

 

Escriu un nom acabat en –SIÓ a partir dels substantius següents:

 

dividir: ……………….              precisar: ………………        difondre: ……………………

 

confondre: ………………         preveure: ……………..       veure: …………......…………

 

evadir: ………………….           revisar: ……....…             preveure: ..............

 

Completa la graella amb les formes dels participis dels verbs en infinitiu:

 

 

 

Masculí singular

Masculí plural

Femení singular

Femení plural

excloure

exclòs

 

 

 

imprimir

imprés

 

 

 

admetre

admés

 

 

 

prometre

promés

 

 

 

confondre

confós

 

 

 

encendre

encés

 

 

 

entendre

entés

 

 

 

Totes aquestes paraules contenen el so d’ESSA SONORA. Col.loca’ls la grafia adequada:

 

 

pin____ell              re___umir            ga___olina      cator____e                 

pol___e                  ___ero               de___embre    poe___ia        

 

bi___ó                   ama___ona          be___ada        bi___antí

 

ca___ualitat            aran___el            ga___ela        re___idual      

 

trape___i              espermato____ou  fra___e          tí___ic

 

repo___at            esqui___ofrènic       expo___at      fi___ica

 

esbar___er           na___isme              guit___a      at____avara   

 

sal___e                 Igna___i                paleo___oic  topa___i         

 

divi___ió               esmor___ar            ga___eta     bron___e        

 

don____ella           ca___ino                ca___os       fu___ible 

                

ga___a                 mu____eu             paï____os      ba___ílic

 

centè___im           de___ídia              divi____or      ecle__iàstic

 

enè___im            entu___iasme        epi___odi         fa___e                       

medu___a           mu___a                 mu___ulmà    na____al  

                 

obe___itat            parà___it             pre___agi      pre____umpte

       

re___idu              ___ebra                ___el              ___ona  

              

____oologia        marque___a         prince____a      burge___a

 

page____a         naturale____a       pere____a       adhe___ió

 

col·li___ió           deci____ió             explo____ió    abra___ar

 

ben___ina         bot___ina               ra____er         ca____olà

 

Escriu al costat un derivat abstracte per a cada adjectiu:

 

vell: vellesa

 

deixat: ..............  pobre: ................

ric: ................... embriac: .............

feble: ................  ferm: .................

lleuger: .............   pur: ...................

invàlid: ..............  bell: ......................................

savi: ..........................   noble: .................................

àcid: .......................... dur: .....................................  

estúpid: .....................

Completa amb S o Z. Encercla aquelles paraules que siguen excepció a les regles d’ús de la Essa Sonora:

ama___ona        be___ada           bi___antí           ca___ualitat   

 

ri___òfag          aran___el           ga___ela            re___idual      

 

trape___i          ba___a               ba___e         espermato____ou

 

fra___e             tí___ic               E___equiel         repo___at       

 

cal___e             esqui___ofrènic expo___at           enè___im       

 

Llàt___er          esbar___er         na___isme        guit___a         

 

tran___itar      at____avara         sal___e            Igna___i       

 

paleo___oic      topa___i             de___embre      tran____istor    

 

ben___ina        divi___ió             enfon___ar        esmor___ar     

 

ga___eta         tràn___it              bron___e         tran___eünt

  

 

Completa amb la grafia adient els espais buits de les frases següents:

 

-    Els meus co___ins van vendre l’a___e ja fa anys.

-     La Ignà___ia co___ia les cami___es dels soldats de la ca___erna.

-      Els xiquets u___en les esti___ores com a  espa___es.

-      Es van ca___ar per l’esglé___ia.

-      Al bar de la ga___olinera ens beurem una cerve___a.

-      Duia una bru___a amb un co___it al col___e.

-       Si et faig no___a, avi___a’m.

-       Vam comprar una dot___ena de pin___ells al magat___em.

-       El pai___atge d’Andalu___ia no m’agrada gens.

Corregim!

Correcció dels exercicis de la ESSA SONORA
Solucionari a la Pràctica ESSA SONORA.pd
Documento Adobe Acrobat 140.4 KB

En línia!

Si vols veure un vídeo de pràctiques de la ESSA SONORA, clica al següent enllaç:

 

https://polimedia.upv.es/visor/?id=53b29352-9870-224a-95ac-47381a728244

Fes els exercicis 43 i 55 de l'enllaç següent:

 

http://enxaneta.info/activitats/s-ss/13/0

Tria l'opció Grafies S/SS/C/Ç/Z (Ortografia de la essa sonora) i fes els exercicis 1, 2, 3, 4 i 5 de l'enllaç següent:

 

http://cultura.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/intermedi/icl/icl5/icl53/icl53.htm