PRONOMS FEBLES (funció sintàctica-pronom)

En aquest apartat revisarem  la relació existent entre els funcions sintàctiques que apareixen al predicat (complements verbals) i la seua substitució per pronoms febles.