Completa les sèries següents escrivint-hi les grafies que hi falten i busca el mot primitiu acabat en –TX o -IG:

 

rajos: raig

 

cartu.....era: ..................      estiue.......ar: .......................

 

esto.......os:...................      pu.....ol: ..............................

 

rebu.......ar: ..................       fa.....eda: ..............................

 

ro.......or: ....................        enu.......ar: ..........................

 

escabe......ina: ................    safare.......et:...................... 

 

capri.......os:..................      mi.......a: ...............................

 

empa......os: .................      passe.......ar: .......................

 

esqui.......ar: ...................    gava........os: ...................... 

 

assa.......ar: ..................      desi.....ós: .............................

 

lle......or: .....................       mare......ar: .........................

 

ore.....ol: .......................    bo.....eria: ......................... 

 

despa.......ar: .......................

 

Completa amb la grafia adient i fes un verb derivat:

 

passeig:  passejar     

 

gote___: ___________   blanque____: _________

 

geme___: __________  llampe___: __________        

 

remore____: _______   parpelle___:__________

 

des___: ___________    espurne____: ___________

 

Completa amb la grafia adient els espais en blanc de les frases següents:

 

-  El nen ha fet un dibu...... d’una bru......a a dalt d’un va......ell.

-      T’ho repete.....en sempre: obri l’a....eta més a poc a poc.

-       Ba.....ant, va caure i ara es que.....a de mal de cu.....a.

-       El dentista no s’atreve...... a arrencar-me el que......al.

-       Agafa el gui..... i correge...... el problema de la pissarra.

-       Amb e.....a pan.....a que tens, no et cone......ia.

-       Amb aquesta disbau.....a ens a......afaran les ca......es de te......its.

-        Passant per la re.....a m’he pun......at la pan.....a.

-   Quan li agafen les rau.....es és millor que se’n vaja a a......afar el co.....í.

-       Una fa......a de terra divide...... el mar en dues parts.

 

Completa amb IX/X o G/J:

 

 

a__enollar-se

a__afar

a__udar

a__untament

___est

a___ecar-se

a___untar

a___eta

        vi___ília

              ___àbia

va___ell

vi___ilant

ur___ent

          te___it

___erent

se___anta

re___ió

re___a

pro___ecte

___ilofon

___aure

ra___ola

reba___ar

reconé____er

___ativí

___iprer

___ifra

___ust

___urat

          ___ardí

___iular

___itano

___iravolt

___arop

          ___avelina

___arxa

____inesta

___èrif

___amfrà

          

___erés

 

 

Completa i escriu el primitiu d’aquests mots que contenen els sons palatals i bifonemàtics que hem estat treballant:

 

complexió: complex                

co.....ejar:...............      esbia......at:...................            ortodò.....ia:...........      pe......ater:.........................       engre......ar:............         na........ença:............

perple.......itat: ..........    conve......itat:................           ba.......ar:.................      anne......ió:.........................     

dibu.......ar:...............   refle....ió:..........................        engui......ar:...............    enfa.......ar:....................           bo......et:...................     cala.....era: .......................       

conne.....ió: .............   crucifi.....ió:.......................       proli.......itat:.............     aflu......ar:.....................    

 

 

Completa amb la grafia adient i fes un derivat:

 

xiular: xiulet                        co......: ..........................        

..........uplar: ...................   .....arop: ........................        

e......cursió: ...................    re.....a: ...........................

pun.....a: .......................... ....ut: .............................        

mar.....a: ...............            e......halar: .....................        

......ifra: ........................     e......plotar: ....................

e.....plicar:......................    escor......ar: ......................     

te......ir: ........................     e......ut: ..........................       

flu......: ............................. refle.....: .........................

 

! Una dificultat afegida la presenten les paraules que presenten un so equivalent al de la X bifonemàtica però representat per dues consonants. En els següents exercicis tens les que més confusió et poden crear barrejades amb paraules on la pronunciació poc acurada sol dur a errades en l’escriptura:

 

Completa els espais en blanc amb X, S, CC, XC o XS:

 

e......tendre    e......pressió     e.....prémer      a......elerar       e....edent       ex...ortar      e......el·lència    e......calivar     e.....tensió       e......clusió       e......essiu        su......edani

a......ioma      e.....els       he.....àmetre    e.....tranyar      e.....tranger   e....entricitat  comple.....itat        e....udació    

ortodò....ia      e....halar          è....it                bi.....est

 

Fes correspondre cada un dels mots següents a les definicions de més avall, i alhora, completa’l amb la grafia o grafies que hi convinga:

 

re___u___itar     a___és     a___edir       e___èptic

 

re___urre___ió   e___és     e___edir-se     a____èptic 

    

e___piar      e___polsar      a___eta        a____ep____ió

 

e____piar    sa____ó      ai____eta         sa____ó

 

e____epció   e_____pulsar

 

-          Significat o sentit que es dóna a un mot: _________

 

-          Porta, escala que permet d’arribar a un lloc: _______

 

-          Vàlvula que s’obri i es tanca amb la mà, acoblada a un orifici i que regula l’eixida d’un líquid o d’un fluid: _______

 

-          Que hi ha absència de microorganismes patògens: _____

 

-       Persona que vol aconseguir la perfecció mitjançant l’esforç constant, la repressió de vicis i plaers, la mortificació corporal i la pregària: _______________________

 

-          Tenir accés a un lloc: _____________________

 

-          Disposat a dubtar: _____________________

 

-          Tornar la vida a un mort: _____________________

 

-          Observar d’amagat: ______________________

 

-          Llevar la pols: _______________________

 

-          Acte de sacsejar: ____________________

 

- El que sobre o ultrapassa els límits establerts: _______

 

-          Extralimitar-se, passar-se: ____________________

 

- El que sol tenir tota regla: allò que no la seguix:_____

 

-Pagar una culpa, recuperar una falta: _______

 

- Expel·lir, fer fora, traure: _________________

 

-Reaparició, renaixement, reconstrucció: ______________

 

-Individu d’un antic poble germànic: ____________________

 

 

 

Exercicis
Pràctica.pdf
Documento Adobe Acrobat 143.8 KB

CORREGIM!

Solucionari
Solucionari.pdf
Documento Adobe Acrobat 130.8 KB

En línia!

Si vols practicar l'escriptura correcta d'aquests sons, clica als enllaços següents:

 

http://www.mariainmaculada.es/valencia/RECURSOS/X-IX.htm

 

De l'enllaç següent, triar del menú de l'esquerra l'opció Grafies G/J, TX/IG, TG/TJ, X/IX, i seleccionar la grafia que volem posar en pràctica:

 

http://cultura.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/intermedi/icl/icl5/icl53/icl53.htm