PRACTIQUEM?

EXERCICIS DE LA B i LA V
Pràctica.pdf
Documento Adobe Acrobat 136.1 KB

Fes correspondre les definicions amb els mots corresponents. Fixa’t com l’única diferència que hi ha entre elles és la pronunciació de la consonant bilabial (/b/) o labiodental (/v/):

 

AVÍS/ ABÍS

 

-Abisme, profunditat: ............................................................

-Acció i efecte d’avisar: ..........................................................

 

BACA/ VACA

 

-Plataforma acoblada al sostre d’un cotxe: ............................

-Femella del bou: ................................................................

 

BACANT/ VACANT

 

-Plaça no ocupada: .........................................................

-Sacerdotessa de Bacus: ..............................................

 

BAGA/ VAGA

 

-Nus o llaçada en forma d’anella:.......................................

-Aturada laboral: .........................................................

 

BENA/ VENA

 

-Vas saguini:...............................................................

-Tira de teixit per embolicar una ferida: ............................

 

VACIL·LAR/ BACIL·LAR

 

-Derivat de bacil:..................................................................

-Dubtar: ..........................................................................

 

 

VUIT/ BUIT

 

-Nombre que ve després del set:.............................................

-Espai no ocupat: .................................................................

 

VALL/ BALL

 

-Excavació al voltant d’un castell:.............................................

-Acció de ballar: ....................................................................

-          Fondalada entre dues muntanyes: ....................................................................................

 

 

VAN/ BAN

 

-Ordre de l’autoritat, pregó:..............................................

-Es dirigeixen: .................................................................

 

VAST/ BAST

 

-Molt extens, dilatat:...........................................................

-Groller, poc fi: ..................................................................

 

VEL/ BEL

 

-Crit del be, de l’ovella:.......................................................

-Teixit de tela fina : ...........................................................

 

VELL/ BELL

 

-Bonic, formós:..................................................................

-De molta edat: ................................................................

 

BELLESA/ VELLESA

 

- Ancianitat:......................................................................

-Conjunt de gràcies que provoquen admiració: .....................

 

VEURE/ BEURE

 

-Engolir un líquid:..................................................................

-Percebre amb els ulls: ..........................................................

 

VISÓ/ BISÓ

 

-Mena de toro salvatge :.....................................................

-Mamífer carnívor de pell molt apreciada: ..............................

 

BOGA/ VOGA

 

-Moda, acceptació general:......................................................

-Planta que viu vora l’aigua: ...........................................

 

VOLA/ BOLA

 

-Cos massís i esfèric de qualsevol matèria:.........................

-Es trasllada per mitjà d’ales: ..........................................

 

Totes les paraules porten B o V, però l’ortografia no coincideix amb la del castellà.

Completa-les:

ad....ocat, pro....a, ....asc, re....olcar, arra....atar, nú....ol, re....entar, a....orriment, ca....all,

co....ard, em....enar, o....lidar, a....ortar, ha....er, mò....il, can....iar, en....estir, fa....a.

                                                                                   Completa amb B/V:

 

fa....era, cer....ellet, a....errugat, cor....era, mo....iment, fa....àcia, nu....olada, cere....el, mò....il, ....errucària, còr....id, nu....ècula, cal....ície, pro....atura, a....ietina, lla....igròs, cal....a, pro....abilitat, la....ial, a....etosa.

 

Completa amb B/V:

 

a....ella, ci....ada, ....olet, ra....e, ro....ell, her....a, ca....all, trè....ol, ....oltor, ....alena, escar....at, a....et, fa....a, almí....ar.

 

Completa amb MB o NV i fes un derivat de cada mot:

 

Ex: seMBlar: semblança.                                     caNVi: canviar

 

ca......i:                                                           e.......às: 

co......ustible:                                                  a.......ulant: 

e.......oltar:                                                      e.......einar: 

co.......eni:                                                       e.......elat: 

e.......ernissar:                                                 e.......alar: 

mi.......a:                                                         e.......afar: 

ti.......al: .                                                       bo.......a: 

to.......ar:                                                        i.......ent: 

e.......eja:                                                        e.......iar:

co.......idar:                                                     e.......estir:  

 

Completa amb B/V i escriu un verb que siga de la mateixa família:

 

sa....ó:              tra....a: 

go....ern:           di....isió: 

di....ersió:          a....anç: 

tra....és:            mò....il: 

....adall:             a....ortament: 

ende....inalla:     com....at: 

pro....a:            espa....ilat: 

tre....all:            to....a:

co....ard:           ....af: 

tro....ador:         ....olta: 

 

Completa les paraules amb B/V:

 

....idre, ....iga, sa....a, dis....arat, to....allola, ca....ina, àl....um, nú....ia, ta....erna, ....assa, ad....ocat, ....aró, casca....ell, ....a....a, cara....el·la, pa....elló, ga....ardina, arro....a, ja....elina, si....ella.

 

 

Ompli els buits de les frases següents amb B o V, segons calga:

 

 

-          L’ad__ocat que representa__a el   __aró  de Montfort va demostrar que aquest no era un co__ard com tothom pensa__a.

-          Vam entrar a aquella ta__erna a prendre un  plat de  fa__es.

-          No sabia que Pere  haguera viscut de menut al País __asc.

-     Vaig ha__er de callar-me el que pensa__a sobre el fet que li hagueren posat un casca___ell al gat.

-          Els a__ets són uns arbres bastant comuns als nostres boscos.

-          Vull pro___ar l’automò__il a___ans de comprar-me’l.

-          Eixe tro___ador esta___a considerat una persona molt sà__ia.

-          Li va eixir un mal al lla__i de tant de menjar endí___ies.

-          El ca__aller ca__alca__a sobre el seu ca__all.

-          T’has d’espa__ilar si vols vindre al pa___elló d’esports.

-          M’he deixat el telèfon mò___il en la ta___erna on hem anat a prendre una copa pensant-me que el duia a la ga___ardina.

-          El tram____ia que passa____a per ____iscaia va en ____estir  un cotxe.

- L’ad__ocat que vam contractar aca___a___a d’obtindre el títol en la Universitat de Còrdo___a.

-          Diumenge passat vam anar a ___eure una exhibició de tam___ors al pa___elló municipal d’esports.

-          No pensa___a que et comportaries així. El que has fet és de ser un autèntic co___ard! Mira que llevar-li el casca___ell al pobre gat perquè no el poguérem tro___ar!

-          L’ad__ocat que em representa___a la sa___ia    __en llarga;  compagina___a la sa___iesa amb acudits enginyosos: era poc pro___a___le a___orrir-se amb ell.

-           Com que tre___alla per al go___ern   ___asc, parla___a l’èuscar com un nadiu.

-          Qui és aquella dona tan es___elta que du un pintalla___is a la mà? Crec que la conec i ara me n’he o___lidat del seu nom.

-          Era una persona molt desim___olta, però poc espa___ilada en informàtica; em re___enta___a que sempre que ha___íem d’en___iar un missatge empreguntara com s’escri___ia l’arro___a!

 

-          Fa de cambrer en una tar___erna, però ara can___iarà de faena; dilluns entrarà de pro___a a la cafeteria delpa___elló esportiu.

Corregim?

SOLUCIONARI
Solucionari.pdf
Documento Adobe Acrobat 139.2 KB

EN LÍNIA!

 

Fes els exercicis

• 1 • 2 • 3 • 4 • 123 • 146 • 158 • 159 • 160 • 193 • 194 • 195 • 196 • 197 • 198 • 199 • 200 • 201

 

 del l’enllaç

 

http://enxaneta.info/activitats/b-v/9/0

 

Tria del menú de l’esquerra de l’enllaç següents els exercicis correponent a les grafies B i V:

 

 

http://cultura.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/intermedi/icl/icl5/icl53/icl53.htm