Fenòmens relacionats amb la separació sil·làbica

Teoria

Quan ens calga separar una paraula, perquè no cap en la mateixa línia, has de recordar que:

 

- No has de deixar mai una lletra sola al principi o al final de ratlla.

 

- Tots els dígrafs (dues lletres que representen un sol so) s’han de separar per la meitat (bar-ra, pas-sar, novel-la, An-na, plat-ja, met-ge, im-ma-te-ri-al, des-pat-xar,...) excepte els dígrafs GU, NY, LL, QU i IG (va-guis-tes, ca-nya, pa-e-lla, fla-que-sa, es-toig).

 

- Has de separar correctament els elements que integren un derivat (vos-al-tres, des-or-dre, ...)

 

-Convé posar especial atenció al prefixos (co-in-ci-dir, se-mi-au-to-mà-tic, ...) i als sufixos cultes -ISME, -ISTA, -US, -UM (e-go-is-me, eu-ro-pe-is-ta, Mà-ri-us, a-quà-ri-um, ...) ja que mai formen diftong amb la vocal anterior o posterior.

 

- Fenòmens fonètics com els DIFTONGS, els HIATS i les SEMICONSONANTS.

Teoria dels fenòmens relacionats amb la
Documento Adobe Acrobat 56.8 KB

En línia!

En aquest enllaç tens uns vídeo explicatiu sobre la síl·laba.

 

https://polimedia.upv.es/visor/?id=a7be30e8-f591-7245-baf4-dad8343562a5