LES INTERFERÈNCIES VOCÀLIQUES

Teoria de les interferències vocàliques
Teoria de les confusions vocàliques.pdf
Documento Adobe Acrobat 186.8 KB

A diferència d’altres varietats dialectals, en valencià hi ha un alt grau d’equivalència entre la pronunciació de les vocals i la representació gràfica corresponent (en els mots pare i posar, per exemple, la pronunciació vocàlica és clara).

 

            No obstant això, hi ha uns quants fenòmens puntuals que s’accepten en valencià estàndard i que has de tindre en compte:

 

  • La pronunciació del pronom HO varia segons en context en què apareix: /o/ (porta-ho), /eu/ (ho porta), /u/ (porta-li-ho).
  • Es pronuncia /u/ la vocal o dels noms propis Joan i Josep.
  • En algunes zones es pronuncien amb a inicial les paraules començades en em-, en-, es-, eix-: embafar /ambafar/, entendre /antendre/, escola /ascola/, eixut /aixut/.
  • En algunes zones es pronuncia  a la e pretònica d’algunes paraules: albergina /albargina/, clevill /clavill/, lleuger /llauger/, terròs /tarròs/.
  • Majoritàriament se sol pronunciar com a i la e pretònica de les paraules acabades en –aixement/-eixement: naixement /naximent/, creixement /creximent/,...

 

!Encara que  la nostra llengua i la castellana són llengües germanes, no sempre coincideixen els fonemes vocàlics: rigorós, robí, avaluació, ...

 

!En la majoria de les paraules anteriors, la vocal “problemàtica” es manté en tots els seus derivats: cobrir, descobrir, encobrir,... Hi ha uns pocs casos, però, en què una paraula té cultismes, és a dir, derivats agafats directament del llatí, que no segueixen aquesta norma: cònsol/consular, joventut/juvenil, títol/titular, corba/curvilini, nodrir/nutrició, pèndol/pendular, ploma/plumífer,...   

PRACTIQUEM?

Ompli els buits de les oracions següents:

 

 a.       Si no vols .....mbrutar-te, no .....ntenc per què ....ncens el foc.

 

b.      Els .....spinacs s’han quedat .....ixuts.

 

c.       ......scolta, no .....stires tant, que trencaràs el ll....nçol!

 

d.      Es menja un pa s....ncer i es queda tan ll....uger.

 

e.       Va caure un bac per l’....scala  de l’...scola i ara puja a la classe amn l’....scensor.

 

f.       Li fan molt de mal els qu....xals però no vol anar al dentista.

 

g.      Quan he .....bert els ulls, ....ncara ll....ganyós i sense massa con....xement, he vist tota l’habitació plena de flors i, la veritat, no ....ntenia per què.

 

Escriu al costat de casdascuna d’aquestes paraules un substantiu de la mateixa família lèxica que tinga les terminacions –ança/-ença o –ància/ència:

 

concordar...................    perseverar..........    aparent.................

 

conscient....................   creure.................. vigent .......................

 

Fixeu-vos en aquesta llista de paraules (completa-les amb la vocal adequada):

 

af....itar                ....mparar         rig....rós

 

....mbaixada           ....nyor          rit....s

 

 arr....vatar            esc....pir          ri....

 

ass....ssinar         escrúp....l         r....bí   

 

ass....mblea         esdrúix....l         r....í

 

atene....              espàrr....c          r....ssinyol

 

at....rdir               europe....        s....nefa

 

....valuar              j....glar            s....frir

 

b....rdell               m....l....nconia  s....spir

 

brúix....la             mar....gda        s....bornar

 

b....fetada           m....rav....lla     s....focar

 

b....tlletí              mon....stir        s....pèrbia

 

b....txaca            m....ntanya       s....port

 

caca....                m....ntar          s....portar

 

càn....m              pl....ma            t....mbar

 

capít....l              p.....drir            t....rbar

 

c....brir               p....ls               t....rró

 

c....mplir             por....s             tr....ball

 

corre....              ràf....ga            tri....mf

 

cr.....ada            r.....ncúnia        trofe....

 

d.....vall             rav....               t.....rmell

 

.....feminat         respl....ndor      t....rmentar

 

r....tol               ret....lador         v....rnís           

 

cal....rós           ....nfermera        tem....rós

 

diabet....s         j....ventut          cart....lina

     

acord....ó          segur....tat          escalop....

 

l....trina             am....tista           .....ruga

 

 .....stella          g.....lea               honest....dat

 

orf....nat            sant....dat          c....ment

 

contemporàn....a decliv....             des....mboltura

 

làct....a              nucl.....               pen....s

 

sob....rania         Tun....s             b....rdell

 

cal...rós              cart....lina          c......lobra

 

còns....l              c....rba              drog....addicte

 

estraf....lari        H...ngria(h...ngarés)  m....nyó

 

n....drir             .....rdir                 pènd....

 

r....ssinyol       R....mania              tamb....ret

 

Completa cada paraula amb a o e:

 

Feia una respl..... ndor en aquell r..... có!

L’edifici de l’... mbaixada és una m.... ravella.

Com m’ ....nyore!

Aquesta s.....nefa s’hauria d’....nv....rnissar.

L’ass.....mblea s’....mparà en la força de la raó.

El v....rnís fa est....rnudar.

L’....mbaixador ....valuà amb r....ncor el tr...ball fet.

L’ass....ssí atacà amb una ràf....ga de metralladora.

El s....rgent té mal geni però tr.....balla amb honest....dat.

Sa Sant....dat respl....ndia de goig.

No pogué af....itar-se perquè l’av....ria deixà la casa sense corrent.

Sóc d....vant del port de S....rdenya.

El s....rgent cridà: -Que passe l’ass...ssí s....güent!

Ha fet un bon tr....ball en el servei de segur....tat.

La r.....splendor del sol enlluernava l’est....ndard.

El meu cosí ....nyorava el silenci del mon.....stir.

S’arr.....vatà amb violència i l’ass....mblea es dissolgué.

He ...nv...rnissat la s.....nefa de l’habitació.

L’....mbaixada ha quedat com una petita m....ravella.

Contractà dos ass.....ssins perquè es feren càrrec de la rev....nja.

Aquest mon.....stir és una m....ravella de l’arquitectura medieval.

Aquell r....có guanyarà molt si hi pintes una s....nefa.

 

 

Corregeix les errades que trobes en aquestes oracions:

 

Passe l’estiu en un recó de Serdenya.

Aquests espàrracs són una maravella.

L’embaixador s’afeitava en una cel·la del monastir.

Sóc devant del monastir de Pedralbes.

El sargent detingué l’assessí devant l’ambaixada.

Ningú no ha evaluat encara el cost de l’averia.

El capellà s’amparà en el secret de confessió.

La resplandor del sol maravella els estrangers.

 

Ompli cada buit amb o o amb u:

 

Les m...ntanyes de l’Empordà ens porten la tram....ntana.

La j...ventut de l’atene.... es n....dreix de b...tifarres i t....rró.

És un t....rment veure els r....ssinyols r....stits.

El còns....l de R....mania és del tot estraf....lari.

No c...mplia amb els rit....s, era un descregut.

S....spirava t...rbat pel record de les j....guines de la infantesa.

Estava av....rrit de menjar ass....rtits d’emb....tits.

M....ntava i desm....ntava els mobles, era rig....rós i p....lit.

 

Hi ha un rèt...l que indica el camí d’H...ngria.

Pràctica de les confusions vocàliques
PRÀCTICA de les confusions vocàliques.pd
Documento Adobe Acrobat 127.8 KB

CORREGIM!

Solucionari dels exercicis de les Confusions Vocàliques
SOLUCIONARI.pdf
Documento Adobe Acrobat 128.8 KB

En línia!

Tens exercicis per practicar aquestes confusions als enllaços següents:

 

http://enxaneta.info/activitats/o-u/8 (Exercicis 100, 101, 104, 203, 209)

 

http://web01.dival.es/normalitzacio/grafies/act_02.htm