***************PRÀCTICA*************

 1. Completa els espais buits amb la grafia adient:

 

 • Entre l’a.....egria i la i.....usió de la notícia, ens vam oblidar de la pe...ícu...a de la te....evisió.

 • Si és tan inte.....igent, com és que vaci....a davant del de.....egat?

 • So.....icite el seu consentiment per a entau.....ar re......acions idí.......iques amb la seua filla.

 • La seua a.....ocució es va fer cè.....ebre pel to be......igerant que hi havia utilitzat.

 • En l’assumpte re.....atiu a la co....ecció d’aquare......es desaparegudes, volen ape......ar a la co.....aboració ciutadana.

 • L’e......ectricista de la fàbrica ja s’ha jubi.....at.

 • Tranqui....ament, el nove.......ista va co.....ocar la ma......eta damunt la tau....a.

 • La interpe.....ació es va resoldre en la nu.......itat de les accions.

 • Han publicat una misce.....ània exce.....ent en honor del mi......enari de la vi......a.

 • La desti.....eria es va vendre per un mi....ió de dò.....ars.

 • Les cè...u...es magnètiques del satè....it van registrar osci...acions més mínimes.

 • La seua a.....egació va ser desestimada per i....egítima.

 • Ho so....ucionava amb una a.....egoria més aviat repe.....ent.

 • Una certa rebe.....ió de les inte......igències més preclares, para....e....ament a una gran intranqui.....itat social, va fer esclatar el conflicte.

 • Aquesta insta.....ació e.....èctrica és i.....egal.Està  mal co....ocada i s’ha d’anu.....ar.

 • La seua ca.....igrafia ens va deixar a......ucinats.

2. Completa amb L o L·L els espais en blanc dels mots següents:

 

so......ució        ba.....a          ve......eïtat      ce......ebrar      expe.....ir

 

he......enisme   i......ustre       mi......ió        cò......era          fa......aç

 

ti.......a             o.......iva        i.......uminar   co.......egi        fa........ible

 

i......ícit            de......egar      crista......í      fa........era        co.......apse

 

mi......er            repe.......ir      co.....isió       e......udir         fi......ial

 

capi.......ar         mo.......usc      pà.......id      co......ossal      a.....a

 

sí.......aba           gori......a       a......e....uia  circumva.......ació meta.....úrgic

 

co......ador         pu.....u......ar   a.......egrar  co.....oqui         tranqui....a


3. Relaciona i escriu


aquarEL·LA                                                         mortad......

v...........                                                                             est............

c...........                                                                             nov.......

p...........                                                                             parc....................

carav...........                                                                       paral·l................

Ad............                           EL·LA                                   passar..............

Marc...........                                                                       cand..............

Gabri..........                           ELA                                    varic..............

Rafa............                                                                      carret.............

Miqu............                                                                      rec.............

Man............                                                                       fumat..........

Compost..........                                                                  damis..............

Carm.............

 

3. Completa els espais buits dels següents titulars de premsa amb L, LL o L·L:

 1.  

 • El ........ibre i......ustrat aspira a la norma......itat.

   

 • Un xiquet inte.......igent.

   

 • Europa impactada pels fets de Brusse....es.

   

 • Una nova co...ecció de nove.....es per a l’esco.....a.

   

 • E....ogi d’una biblioteca naciona......ista.

   

 • Vo......em o no vo.....em norma.....itzar la .....iteratura.

   

 • El co.....oqui d’onomàstica a Va.......ència.

   

 • El canvi he.........ènic reforça la majoria.

   

 • L’energia eò.........ica, un recurs que cal promoure.

   

 • Un co....ectiu de treba....adors de l’empresa meta....úrgica ha demanat la nostra so.....idaritat.

   

 • Una nove.....a insò....ita.

   

 • Inte....ectuals .....iberals contra tota imposició.

   

 • Anu.....en a última hora el concert.

 

 • Escàndol per una pe...ícu...a re...igiosa sobre un idi...i entre una actriu i un at...eta.


Pràctica de les consonants laterals.pdf
Documento Adobe Acrobat 72.3 KB

Corregim?

Solucionari de la pràctica de les conson
Documento Adobe Acrobat 70.6 KB

En línia!

Si vols practicar en línia aquestes grafies, fes els exercicis  • 148 • 149 • 150 • 248 • 249 • 250 • 251• 253   de l'enllaç següent:


http://enxaneta.info/activitats/l-l/12