Practiquem?

**ELS DOS SONS BARREJATS**

EXERCICIS DELS DOS SONS BARREJATS
EXERCICIS DELS DOS SONS BARREJATS.pdf
Documento Adobe Acrobat 121.3 KB

Emplena els buits de les oracions següents amb S, Z, SS, C o Ç i classifica després les paraules en la graella de més avall. Subratlla les excepcions:

 

 

1.      Darrere d'una este....a de canyes molt espe....a hi havia sal....es i acà....ies gegants.

2.      Al mig de la pla....a es va trobar amb una sorpre....a, la seua go....eta, de mirada dol....a, era allí.

3.      A la banda del ....ol, mirant el ....el, els o....ells cantaven ....uaument can....ons molt dol....es.

4.      Les alfàbegues creixien en gro....es mates dins dels co....iols, que envoltaven els pedri....os de la ca....eta de Bétera.

5.      La seua adhe....ió va propor....ionar cohe....ió al grup en el moment de prendre la de....i....ió.

6.      L'elegàn....ia de la marque....a, amb una bellí....ima capa de ....eda, va sorprendre la duque....a.

7.      Estava conven....ut que les seues observa....ions, molt conci....es, no es quedarien en la superfí....ie.

8.      Mentre ens endin....àvem en el jardí, notàvem l'olor inten....a dels ro....ers que trave....ava fins el camí.

9.      Va ra....car l'arena pol....osa fins deixar al de....cobert un cal....e de bron....e preció....

10.  El bosc d'aprop de ma ca....a tenia al....ines ....entenàries i roures altí....ims.

11.  Amb el pin....ell, tra....à en el llen.... ratlles horit....ontals i sen....illes que li servirien de ba....e.

12.  El di....ident s'intere....ava molt per tots els a....umptes tractats pel con....ell.

13.  La tercera fa....e de la mi....ió con....isteix a traure els pre....os del calabó....

14.  L'emi....ió de ga....os tò....ics, prop de la ....ona protegida, tingué una repercu....ió fatal.

 

/Z/

/S/

 

.............................................................................

 

............................................................................

 

.............................................................................

 

............................................................................

 

.............................................................................

 

............................................................................

 

.............................................................................

 

............................................................................

 

 

.............................................................................

 

............................................................................

 

.............................................................................

 

............................................................................

 

.............................................................................

 

............................................................................

 

.............................................................................

 

............................................................................

 

.............................................................................

 

............................................................................

 

.............................................................................

 

EXCEPCIONS

 

............................................................................

 

Encercla les paraules que tinguen la ESSA SONORA per diferenciar-les de les que la tenen SORDA. En ambdós casos, subratlla les paraules que siguen excepció a la regla general:

 

oasi            zebra          bossa         dòcil         ceba        fusta  

             

donzella      pessic         sorra          tresor       assaig     caserna 

         

dotze          faisà           cosina        passeig     depòsit    televisor       

 

bicicleta       bressol       presó        arrissar      antesala    piscina           

 

Ignasi         tossut         noblesa     tassa        pòlissa      vellesa        

 

mosso        regalèssia    trapezi       dolçor       jersei       transeünt       

 

jersei         botzina        llençol        conversa   quinze     tretze

 

endinsar      conscient    capsa        atzavara    alzina     enfonsar

 

Completa amb S/SS o C/Ç segons si el so és /Z/ o /S/:

 

cal...e

co...a

ca...ament

de pre...a

mestre...a

de...itjar

de...embre

di...abte

intere...os

cami...a

caraba...a

carni...er

matala...os

ma...ia

fra...e

dè...et

curio...itat

co...í

esglé...ia

co...idor

mo...a

pol...era

espe...or

gro...a

fla...ada

cerve...a

mo...egar

france...a

nece....ari

explo...ió

no...altres

ga...o...a

go...ar

no...a

go...a

ma...a

carro...a

espo...ar

divi...ió

palla...o

 

 

Completa  el singular i escriu el plural dels mots segúents. Digues a quin so representa en el requadre gris:

 

 

llu...

 

 

 

ma...

 

 

 

fracà...

 

 

 

lla...

 

 

 

na...

 

 

 

esperan...a

 

 

 

si...

 

 

 

interé...

 

 

 

dan...a

 

 

 

pi...

 

 

 

bra...

 

 

 

pla...a

 

 

 

ú...

 

 

 

accé...

 

 

 

pai...atge

 

 

 

suí...

 

 

 

un...a

 

 

 

defen...a

 

 

 

pe...a

 

 

 

congre...

 

 

 

pa...

 

 

 

 

 Completa els buits amb la grafia alveolar més adient:

 

-          Els paï…os d’Europa han de…oït a Bru…el·les la supre…ió dels aran…els.

-          La teua di…erta…ió parteix de premi…es fal…es.

-          La Tere…a m’ha explicat les seues vi…i…ituds a Fran…a.

-          A l’Edat Mitja tot eren prin…e…es, barone…es, abade…es i marque…es.

-          Els …ale…ians eren l’orde ecle…iàstica que més predominava en aquella diò…e…i.

-          Van fer molta pre…ió perquè no t’a…abentares d’aquell epi…odi.

-          Al de…embre farem l’ac…epta…ió de les obres: és impres…indible que hi estigues pre…ent.

-          He re…eguit la tanca del ro…er al …irerer.

-          El mú…ic duia un diapa…ó a les mans.

-          És una expre…ió ben inadmi…ible.

-          És impre…ionant la velo…itat que agafa.

-          El govern va ordenar la di…olu…ió de la manifesta…ió dels di….idents.

-          Quan hi ha una di…cu…ió sobre finan…es es po….a molt to…ut amb les seues te…is.

-          És el pre…umpte a…a…í.

-          L’aneste…ista era una metge…a

-          En sinte…i: cal analit…ar més expre…ivament la poe…ia.

-          La teua de…ídia és ben inadmi….ible.

-          On estan els impre….os per a sol·li…itar la vi…ita al mu…eu?

-          En la pro…òdia d’aquesta llengua el més difí…il són les na…als.

-          Eixia de mi…a de la ba…ílica i anava al ca…ino.

-          Els sants es guanyen el …el amb el seu …el per les ànimes.

-          Aquesta planxa de …inc pe…a …inc quilos.

-          La meua adhe…ió a la cau…a és sense discu…ió.

-          Dins del si de la comi…ió hi hagué una explo…ió d’alegria.

-          Una le…ió cerebral li dificulta l’expre…ió oral.

-          Ca…imir sap fer l’anali…i gramatical a gran velo…itat.

-            Els paï…os d’À…ia pa…en per greus cri…is.

Dels mots següents, encercla aquells que continguen un so sonor:

 

cosina, passeig, dipòsit, televisor, bicicleta, països, bressol, presó, arrissar, antesala,piscina, Ignasi, tossut, noblesa, tassa, pòlissa, vellesa, mosso, regalèssia, trapezi, dolçor, jersei, botzina, llençol, conversa, quinze, tretze, endinsar, conscient, dotzena, capsa, transeünt, atzavara, alzina, enfonsar, etcètera, corrosió, dissidència, mausoleu, prosàpia, paisatge, desídia, basalt, presagi, prosòdia, col·lisió, gaseta, disenteria, obesitat, rizòfag, falcia, aranzel, basílica, piezòmetre, idiosincràsia, pressió, asil, arrisió, geodèsia.

 

Fes el plural dels mots següents parant atenció si en derivat conté una /s/ o una /z/:

 

anís: _____________   gris: ____________    suís: ____________

 

nas: _____________   cas: __________         gas: ___________

 

canemàs: ________     congrés: _______        accés: _________

 

gros:____________    repòs: _________         calabós:_________

 

nus: ___________      fos: ________               tres: _______

 

anglés: _______          espés: ________         cabàs: _______

 

interés: _____            matís: _______            mes: _________

 

japonés:_______        pes:_______               ros: _______

 

tros:__________        arròs: _______            rus: _______

 

ús: ___________        dos: ______               bus: ___________

 

 

 

Completa amb S o SS i posa si representen el so sonor /z/ o el so sord /s/:

 

cla___e             cami___a        nece___ari        divi___ió  

 

co___a             co___í            carro___a          carni___er 

 

ca___ament      cerve___a       caraba___a         co___idor   

 

de  pre___a      de____itjar    esglé___ia           france___a  

 

intere___os     ma___ia         mo___egar          di___abte 

 

curio___itat     go____era     de____embre       dè____et  

 

fla___ada        explo___ió     fra___e               gro___a

 

mestre___a    espo____ar    espe___or           ga___o___a

 

matala___os   mo___a        no___altres          palla___o  

Completa els espais buits amb la grafia més adient:

 

- Els paï___os d’Europa han de___idit a Bru___el·les la supre___ió dels aran___els.

-La teua  di___erta___ió parteix de premi___es fal___es.

- La Tere___a m’ha explicat les seues vi___i___ituds a Fran___a.

-A l’Edat Mitjana tot eren prin___e___es, barone___es, abade___es i marque____es.

-                 Els sale____ians eren l’ordre ecle___iàstica que més predominava en aquella diò___e___i.

- Van fer molta pre____ió perquè no t’a____abentares d’aquell epi___odi.

-  Al de____embre farem l’accepta___ió de les obres: és impres___indible que hi estigues pre___ent.

-  He re___eguit la tanca : del ro___er al ___irerer.

-   El mú____ic duia un diapa___ó a les mans.

-    És una expre____ió ben inadmi___ible.

-  És impre_____ionant la velo___itat que agafa.

-                 El govern va ordenar la di____olu___ió de la manifesta___ió dels di____idents.

-  Quan hi ha una discu___ió sobre finan___es es po___a molt to___ut amb les seues te___is.

-  És el pre____umpte a___a___í.

-   L’ane___te___ista era una metge___a.

-En sínte___i: cal analit___ar més expre____ivament la poe___ia.

-   La teua de___ídia és ben inadmi___ible.

-  On estan els impre___os per a sol·li___itar la vi___ita al mu___eu?

-  En la pro___òdia d’aquesta llengua el més difí___il són les na___als.

 

-  Eixia de mi___a de la ba___ílica i anava al Ca___ino.         

 Completa el singular i escriu el plural dels mots següents:

 

llu___: ______ ma___:______ fracà___:_________

 

lla___: ______  na ___: ____  esperan___a:_____

 

si___: _______ interé___: ___ dan___a: ______

 

pi___:______   bra___:_____    pla___a:______

 

ú___: _______accé___: ____    paí___:________

 

suí___: ____   un___a: _____   pa___: __________

 

 

pe___a: ________ congré___:________  defen___a:___________

Corregim!

CORRECCIÓ DELS EXERCICIS DELS SONS BARREJATS
CORRECCIÓ DELS EXERCICIS DELS DOS SONS B
Documento Adobe Acrobat 121.6 KB

En línia!

Fes els exercicis  56, 57, 64, 68, 69, 254, 255, 256, 257, 258 i 259 d'aquest enllaç:

 

 

http://enxaneta.info/activitats/s-ss/13/0

D'aquest enllaç:

http://cultura.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/intermedi/icl/icl5/icl53/icl53.htm

 

 

tria l'opció Grafies S/SS/C/Ç/Z i:

 

Distinció de la essa sorda i la essa sonora si el que vols es practicar la diferència de so ( exercicicis 1 i 2)

Prefixos i sufixos si el que vols és practicar aquest ús conflictiu (exercicis 8, 9 i 10)

Activitats de síntesi si el que vols és practicar totes les grafies i els dos barrejats (exercicis 11, 12 i 13)