Practiquem?

*************ESSA SORDA**********

EXERCICIS DE LA ESSA SORDA
EXERCICIS DE LA ESSA SORDA.pdf
Documento Adobe Acrobat 170.6 KB

Completa amb S/SS o C/Ç:

 

....ecret

di....cur....

per....ona

....entre

caraba....a

can....at

cla....e

bra....

emi....ora

defini....ió

dol....os

expre....ió

feli....itat

....iri

eficà....ia

llen....ol

pa....ti....er

di....abte

 

Uneix un element de la primera columna i un altre de la segona i forma paraules:

 

a-

 

 

 

 

 

 

+

 

 

gressió

gressor

missió

missor

pressió

pressor

 

 

ad-

 

di-

 

e-

 

im-

 

re-

 

trans-

 

ex-

 

pro-

 

com-

 

de-

 

 

 

 Escriu els superlatiu d’aquests adjectius:

 

elegant

 

 

+

 

íssim

íssima

íssims

íssimes

 

 

 

antic

 

ample

 

complicat

 

còmode

 

 

 

Escriu el femení d’aquests mots:

 

baró

 

alcalde

 

poeta

 

abat

 

duc

 

jutge

 

comte

 

metge

 

 

Completa amb S o C:

 

...iri

...ent

...ervell

...igar

...elobert

...érvol

...etrill

...inc

...ivella

...ilindre

...eller

...ercle

...inturó

...entre

...itar

...épia

...irera

...el·lula

 

Completa amb S, SS, C o Ç:

 

carni...eria

avan...ar

de...tro...a

pòli...a

...olu...ió

for...ut

velo...

bra...os

adre...a

embarà...

di...abte

fian...a

llan...ar

ta...a

...inta

di...fre...ar

 

 

Completa els buits amb les formes de flexió que hi falten:

 

 

dolça

 

 

capaç

 

 

 

 

 

feliços

 

 

 

 

veloces

rus

 

 

 

 

grossa

 

 

 

Uneix el sufix adient a cada paraula:

 

 

abundant

 

 

 

+

 

 

ància

ència

ança

ença

 

 

pacient

 

important

 

intel·ligent

 

esperar

 

confiar

 

conéixer

 

 

Totes aquestes paraules contenen el so d’ESSA SORDA. Col·loca’ls S/SS o C/Ç:

 

a____aig           ra___pall        e___quirol           a____a____í

 

____egell          a____í            lla____et              can____ó    

              

estru___          pla____eta      abade___a           barone___a    

          

Bru____el·les    discu____ió    di___eny              di____oldre     

         

Eivi___a           amena____es  avan____ar          ca___era

 

cal___er           comen____ar    llan____ar            tra___ar

                  

arrebo___ar     arri___ar          a____utzena         carni____eria    

         

carro____a      ca___ola          disfre____ar         exce___iu     

            

et___ètera      fronti___a         me___ies            metge____a       

       

a___ò             balan___a         cap____alera       cal___es

 

eri____ó          fa____ana        ma____a             mosta___a

 

pi____arra       pòli___a           regalí___ia           ta____a       

               

to___ut           noven___à       pe___es               pin___es 

                 

pla___a           pu___a            ra___isme 

 

Fes el plural de les següents paraules sabent que totes s’escriuen amb ESSA SORDA:

 

lluç____________ pas______________       capaç___________

 

gos___________  arròs____________       mos____________

 

Ara fes el mateix però posant també la grafia al singular:

peda___: ___________  espé___: _______ tra___: __________

llan___a: ___________   bra___: ________avan___: _________

massí___: _________    gla___: ______     esfor___: _________

capata___: _________   lla___: _______    matala___: ________

comer___: ________     llu___: _______    descal___:__________

tapí___: __________    tro___: ______     amena___a: _____________

verní____: _________   mo___ : ______   balan___:_________

 

 

Torna a escriure els mots següents de manera correcta:

 

entre+sòl: _______________    contra+sentit: ______________

sobre+saltar: ____________   pre+supost: _________________

entre+suat: _____________    ante+sala: _________________

homo+sexual: ___________   supra+sensible: _____________

pre+sentir: ______________     anti+sèptic: ________________

hendeca+síl·lab: ___________  di+sèpal: _________________

re+sol : _________________  a+sonant : _______________

 Completa amb S o C:

 

___entinella       ___inc         ___ilueta      ___elobert     ___épia           

 

___inglot           ___incer      ___èntim     ___irurgià      ___équia   

 

___iri                ___im          ___érvol      ___igonya      ___irera  

 

___etrilleres       ___icle         ___erimònia ___ircuit        ___igarret

 

 __erraller          ___imbomba ___ervell     ___ivada       ___imitarra

    

___endra           ___ementeri  ___educció  ___imilar      ___edàs  

          

___irc                ___igró         ___endrer   ___ivella       ___entre

 

___iutat             ___énia         ___inta       ___imfònic   ___edir 

 

___ecant      ___ircumferència  ___inistre    ___ecret      ___et

             

____imultani        ___eleritat   ___inturó  ___inquanta ___ecretari  

       

 ___ecta           ___ibil·la         ___ifó       ___ecundar    ___idra

                      

___elestial        ___iderúrgia     ___era     ___ímbol        ___ep

                       

___iment          ___imetria       ___eda     ___ilindre       ___ereal

 

___isellar          ___isterna       ___ínic     ___eba

Completa amb S/SS o Ç i fes un derivat:

 

peda___: ___________      espé___: _______________ 

tra___: ___________         llan___a: ______________              

arrò___: ___________       bra___: _________

avan___: __________        massí___: _______________           

gla___: _____________     esfor___: ______________              

capatà___: __________     lla___: __________

matala___: __________     comer___: _______________          

llu___: __________           descal___: ______________            

tapí___: ___________       tro___: __________

amena___a: _________     verní____: _______________       

mo___ : _________

Completa amb S/SS o C/Ç i fes un derivat:

 

lli___ó: __________________     esta____ió: _______________

 

can___ó: ________________      pe___a: __________________

 

feli___: _________________      en___ert: __________________

 

bo___a: _______________        balan___: __________________

 

o___ell: ________________      pan___a: ___________________

 

ra___a:________________       cla___e: ___________________

 

con___ell: _______________     to___ut: ___________________

 

per___ona: ______________     tra___a: ___________________

 

atro___: ________________     dan___a:___________________

 

poli___ia: _______________      fun___ió: __________________

 

Completa els espais buits de les frases següents amb S/SS o C/Ç:

 

-          Una pòli___a de ___inquanta euros.

-          La mestre___a va ficar a la bo___a la cabe__a d’alls.

-          La teulada era de pi___arra i la fa___ana arrebo___ada.

-          Al  ___irc hi havia un palla___o que feia anar una pu___a en bi___icleta.

-          Tenia molta pre___a per comen___ar medi___ina.

-          Di___abte va ingre___ar al calabó___.

-          L’eri___ó avan___ava sen___e fer gens de fre___a.

-          Els llen___ols encara no s’han a___ecat.

-          Vacan___es a Còr___ega.

-          Pot___er us ho en___enye  pel seu aniver___ari.

-          L’ambulàn___ia no cabia dins l’a___cen___or.

-          L’a___a____í es va disfre___ar per a fugir.

-          El pasti___er té una go____a ben man____a.

-          No hem en___ertat l’excur___ió.

-          La gar___a va destro____ar tot el ___embrat.

-          Vicent va tancar la persiana de l’entre___òl.

-          La duque____a es va re___entir de la seua malaltia.

-          Tenim l’esperan___a que no es fa___en malbé les ___ebes.

 

-          No pots fer el pe___ebre sen___e mol___a.

 

Fixant-te bé en la lletra que escrius al primitiu, completa el derivat:

 

___ec: a___ecar             ___egur: a___egurar 

 

___ec: en___egat          ___emblant: ___emblan___a   

 

___enyal: a___enyalar    ___ert: en___ertar

 

___eure: a___eure          ___el: ___elestial                  

 

___et: a___edegat          ___entir: a___entir                            

 

___ignar: a____ignar      ___era: en___erar

 

___o___i: a___o___iar   ____ol: a____olellat              

 

___uau: a___uaujar        ___ercle: en___erclar                        

 

___ímil: a___imilar           ___o: a____onant

 

___itar: re___itar            ____opar: re___opar             

 

pa___: repa___ar

 

Escriu el derivat dels mots següents:

 

tapís: _________   ingrés: _____________   tos: _________

esbós: ________   embús: ____________    ros: _____________

espés: _______     vernís:_____________     ris: _____________

concurs: ________ fals: ______________     tros: ____________

interés: _______    procés: ___________      gros: ____________

pols: ___________confés: _________          massís: __________

 

 

CORREGIM!

CORRECCIÓ DELS EXERCICIS DE LA ESSA SORDA
CORRECCIÓ DELS EXERCICIS DE LA ESSA SORD
Documento Adobe Acrobat 172.8 KB

En línia!

Tria l'opció Grafies S/SS/C/Ç/Z (Ortografia de la essa sorda) i fes els exercicis 6 i 7 de l'enllaç següent:

 

http://cultura.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/intermedi/icl/icl5/icl53/icl53.htm