Practiquem?

Pràctica.pdf
Documento Adobe Acrobat 119.3 KB

Escriu el contrari dels adjectius següents:

 

material:_________________________                   medicable:_________________________

menjable: ________________________      merescut:_________________________

millorable:________________________     

mòbil: ____________________________

modificable:_______________________     moral:_____________________________

moble:____________________________    modest:___________________________

mortal:____________________________    mutable:___________________________

Escriu les paraules corresponents a les definicions següents. Tin en compte que totes acaben en M:

 

Pasta utilitzada per a fer llustrós el calçat: ..............................................

Pastís de llet, ous i sucre que es posa al bany maria dins d’un motle en forma de con: ............

Entre els musulmans, conjunt de dones que viuen sota la dependència d’un cap de família:............................

Local destinat a guardar mercaderies, matèries primes,...: .....................................

Aiguardent d’origen antillà que s’obté de la canya de sucre: .....................................

 

 Escriu les paraules corresponents a les definicions següents:

 

- Recordar solemnement: .................................................

- No negociable: .................................................

- Posar en un magatzem: .........................................

- Que no pot ser negat: ...........................................

- Fer-se malalt: .........................................

- Massa en nombre per a ser comptat: .......................................

- Posar dins d’un marc: ......................................

 

- Que no ha assolit el grau de maduresa: ...........................

Els prefixos EN- i IN- poden adoptar diverses formes segons el lexema a què acompanyen. Sabries fer un derivat dels mots següents anteposant-hi un d’aquests dos prefixos, en la forma que hi calga?

 

fidel:_________________________         millorable:_________________________

nombrable:_________________________   vernís:____________________________

pitjor:_____________________________   brut:______________________________

noble:_____________________________   núvol:_____________________________

bena:______________________________  vell:______________________________

parell:_____________________________   farina:_____________________________

flama:_____________________________   midó:_____________________________

beina:______________________________ marc:_____________________________

 

 

Completa amb M o N:

 

bra....ca              a....bició               co....batre        a....nistia 

co....pany            to....ba                ra....bla            i....minent  

 Ge....ma             a....ple                 e....pelt            i....peri

A....na                 e....llà                  ca....pió           e....lluernar   

co....centrar         pà....pol               o....bra             pla....xa 

rí....xol                i....mers               ga....ma           co....bustible

xa....frà              e....marcar           fla....            i.....mens

e....mig               be....parlat

Ompli els buits de les frases següents amb la grafia, o les grafies. adient:

 

- En un moment donat, la si....fonia ca....via de rit....e.

- La cà....fora es posa a la roba per a evitar el trio....f dels corcons.

- Ha co....vocat una roda de pre....sa al parani....f de la Universitat.

- A....ex trobaràs un co....te escrit pel senyor co....te.

- El dret de l’e....fiteusi sobre els ca....ps els ha co....plicat l’assu....te de l’herè....cia.

- L’ate....tat a la ciutat d’Ista....bul va co....oure en poc te....ps tota l’opinió pública.

- L’i....fant prese....tava sí.....tomes d’haver e.....alaltit en poc de te....ps.

- Després del seu bie....i de direcció, ha quedat una bona e....pre....ta en l’e....presa.

- Ta....ateix la Susa....a l’havia co....vidat a jugar al te....is.

- Ha demanat l’exe....ció en gi....àstica.

- L’assu....ció del govern per part del triu....virat ha co....firmat les expectatives.

- Quan va veure la circu....ferència a la pa....talla, va esbossar un so....riure molt a....ple.

- En veure el co....te del sopar, va deixar de fer-se el presu....tuós.

- E....ig de la i....pre.....ta es trobava Pere Sa....só e....feinat com mai.

- Em te....tava i....vestigar la co....exió del presu.....te e......etzinament amb tota una ga.....a

  de fets i.....orals que passaven des de feia te....ps.

- El tra....via de circu....val·lació ha deixat pas a l’autobús, que s’e.....fila pertot arreu.

- Els a.....fibis viuen en terra i en l’aigua.

- Una bra....ca es co....fonia amb una ni....fa.

- E.....pra grans circu.....loquis per a dir coses ben pere.....tòries.

- A la comarca del Co....tat, molts pobles fan festes ben su.....tuoses.

- Amb gran è.....fasi ens va co....fessar la i....ocència del co.....te de Cocentaina.

- El van e......ordassar abans que es poguera dese....benar el peu.

 

 

Corregim!

Solucionari.pdf
Documento Adobe Acrobat 120.7 KB

En línia!

Fes les activitats 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 i 247 de l’enllaç:

 

 

http://enxaneta.info/activitats/m-n/11

 

 

Tria del menú de l’esquerra Grafies M, N, NY on trobaràs gran varietat d’exercicis:

 

 

http://cultura.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/intermedi/icl/icl5/icl53/icl53.htm