LA FLEXIÓ VERBAL: el futur simple, el condicional simple i les FNP

Exercicis sobre el futur, el condicional i les FNP
Exercicis del futur, el condicional i le
Documento Adobe Acrobat 174.2 KB

EL FUTUR

EXERCICI 1

Completa les oracions següents amb el futur simple dels verbs entre parèntesi:

 

Els meus pares ________________(ANAR) a veure’m al teatre el dia de l’estrena.

Ara no us agrada res però segur que de grans ____________________(MENJAR- vosaltres) de tot.

No sé si a les 9 encara _____________________(ESTAR-nosaltres) a ca Jordi.

No __________________________(ESTIMAR-jo) mai ningú com t’he estimat a tu.

No ______________________(FER-ells) res sense el vostre permís.

Si els interessa el tema ja el _________(DEBATRE) quan ____________ (VOLER).

No ____________________(SABER-tu) mai tota la veritat.

Quan __________________(PODER-ells) acabar el treball?

Mai _______________________(ADMETRE-tu) que la culpa va ser teua?

Quan _____________________(REBRE-nosaltres) la subvenció?

Quan ________________(SER-vosaltres) responsables dels vostres actes?

Ara combaten per bovades però d’ací a uns anys ___________(COMBATRE-   ells) per coses més serioses.

Si feu això, __________________(COMETRE-vosaltres) un greu error.

Si vas així, al final _____________________(CONFONDRE-tu) la ficció amb la realitat.

Les festes_________________(CONCLOURE) amb focs d’artifici.

No t’_______________(AGRAIR-jo) mai prou tot el que has fet per mi.

Quan s’assabenten d’això segur que _________________(DISCUTIR-ells) de debò.

No ________________(COSIR-nosaltres) més si no ens pagueu el que ens deveu.

Que un dia o un altre tots________________(MORIR) no és cap secret per a ningú.

Si ara t’esforces molt, d’ací no massa__________________(CONDUIR-tu) millor.

____________________ ( COLLIR-nosaltres) les taronges quan estiguen madures.

 

 

EL CONDICIONAL

EXERCICI 2

Completa les frases següents amb el condicional simple dels verbs entre parèntesi:

 

Si tingueres més bon caràcter tot ________________(ANAR) millor.

No sé si _____________(SER-ells) els teus amics però ho semblaven.

No _________________(CONVIURE-jo) amb tu per res del món!

Si parlares amb ell segur que no _________________(TENIR-tu) cap problema.

No ________________(VOLER-jo) que t’ocorreguera res de dolent...

Si et vestires millor, ________________(PASSAR-tu) per una persona de trellat.

No _________________(BULLIR-jo) la llet si no creguera que pot tenir bacteris!

Ja et vaig dir que _________________(TENIR-vosaltres) problemes amb ella.

Em va demanar per favor si li ________________(TRADUIR-jo) les cançons d’U2.

T’assegure que si volguérem el ________________(CONVÉNCER-nosaltres) de seguida.

 

EL PARTICIPI

EXERCICI 3

Fan el participi afegint la terminació –UT (-uda, -uts, -udes) alguns verbs irregulars amb els seus compostos.

 

Aparéixer_________Cabre_____________Créixer____________Meréixer__________

Nàixer___________Plaure_____________Saber______________Seure_____________

Viure____________Tòrcer____________Ser______________Pertànyer_________o__________ Plànyer______________o __________________

 

EXERCICI 4

Fan el participi amb la terminació –T (-ta, -ts, -tes) un grapat de verbs  amb els seus compostos:

 

Absoldre________Dir______Dur_______Escriure_____________Estrényer_________

Fer_______Moldre__________Pondre__________Resoldre___________Respondre____________Traure____________ Veure_____________Coure ______________(quan significa picar) o________________(quan significa coure una cosa al foc).

 

EXERCICI 5

Fan el participi amb la terminació –S (-sa, -sos, -ses. Fixa’t com la essa dels participis és sempre sonora) un grapat de verbs  amb els seus compostos:

 

Admetre__________Atendre___________Atényer__________Cloure_________

Empényer__________Encendre_____________Fondre_____________Ofendre______

Prendre____________Romandre________________

 

EXERCICI 6

Finalment, fan el participi amb la terminació –RT (-rta, -rts, -rtes) alguns verbs de la 3a conugació , amb els seus compostos:

 

Cobrir__________Morir__________Obrir____________

 

EXERCICI 7

Encara que no hi ha una regla exacta per tal d’estudiar els participis, aquest quadre ens pot servir de referència per a un bon grapat de verbs si pensem que tots els verbs compostos funcionen de la mateixa forma que el seu corresponent simple (així pondre funciona igual que correspondre, compondre, respondre,...):

                                                                                

 

Si l’infinitiu acaba en...

 

 

...el participi acabarà en...

 

  

Altres verbs

 

 Exemples

 

 

 

-metre

 

 

 

 

 

 

-és

 

remetre

cometre

ometre

permetre

sotmetre...

 

remés

comés

____________

____________

____________

-endre(excepte vendre)

 

 

         -és

 

 

 

 

estendre

comprendre

reprendre

extendre

atendre...

 

____________

____________

____________

____________

____________

 

 

 

 

-fondre

 

 

 

-ós

 

 

 

confondre

infondre

refondre

fondre...

 

 

____________

____________

____________

____________

 

 

 

-cloure

 

 

 

 

 

-òs

 

 

concloure

incloure

recloure

cloure...

 

 

____________

____________

____________

____________

 

 

-traure

 

 

 

-et

 

traure

contraure

retraure

distraure...

 

 

____________

____________

____________

____________

 

 

 

-pondre

 

 

 

 

 

-ost

 

compondre

dispondre

repondre

impondre...

 

____________

____________

____________

____________

 

 

-tindre

 

 

 

 

 

-ut

 

tindre

contindre

retindre

detindre...

 

____________

____________

____________

____________

 

EXERCICI 8

Emplena els buits d’aquestes frases amb els participis corresponents als verbs entre parèntesi:

 

El dinar ja s’ha ___________(COURE).

T’has ___________(CONFONDRE) de dia.

Fins i tot m’ha ____________(OFERIR) sa casa.

Ha quedat ___________(EXCLOURE) de la llista d’admesos.

L’espectacle ha ___________(SER) molt bonic.

Les joies havien _____________(PERTÀNYER) a la família durant segles.

Quan arribàrem ja havia ____________(MOLDRE) el café.

Arribàrem quan el sol ja s’havia __________(PONDRE).

Ha ___________(ROMANDRE) tot sol una bona estona.

Ha ______________(RECOBRIR) el pastís de xocolate.

La ferida m’ha_____________(COURE) tota la nit.

Fa uns minuts que hem ____________(REBRE) el teu paquet.

No li guanye mai als escacs, però hui l’he _________(VÉNCER).

M’ha _______(RESPONDRE) que encara no ha ___________(RESOLDRE) el seu problema.

Com ha _____(CRÉIXER) el teu fill!

He ______(TÉMER) que vingués amb nosaltres.

Has __________(COMETRE)  un greu error.

Han ____________(RETENIR) tots els ostes.

Què t’han _____________(PROMETRE)?

Per què l’havien _______(DETENIR)?

No li faces cas. Es deu haver __________(DISTRAURE).

No sé per què has ______(CÓRRER) tant.

Em pensava que ja li havies ________(ESCRIURE).

Ha _______(TRAURE) el cap per la finestra.

No han ___________(COURE) bé, aquests cigrons.

No hi ha llum perquè s’ha ___________(FONDRE) la bombeta.

Si has _______(VOLER) aclarir-nos els dubtes, ho has aconseguit.

Aquesta alumna no l’he ____________(ATENDRE) per falta de temps.

He ____________(EXTRAURE) les notícies més interessants del diari.

He ______(ROMANDRE) a casa perquè estava malalt.

No has ____________(ENCENDRE) el foc aquest matí.

Ella es va presentar amb el cap baix, tota ______________(CONFONDRE).

L’acusada ha sigut____________(ABSOLDRE).

El pres ha sigut _______________(ABSOLDRE).

L’ha _____________(SABER) bé, el tema.

L’ha ____________(VEURE) bé, la pel.lícula.

Les seues paraules m’han ____________(DESPLAURE).

Com que no ha ______________(CABRE) tot l’oli en la botella, l’hem ____________(TRAURE) per posar-lo en una garrafa.

Per què no m’has __________(DIR) que ja havies _______________(DUR) el treball a fotocopiar?

No ho he _________(ESCRIURE) amb el processador de textos perquè l’ordinador m’ha ________(FER) una mala passada.

Des que jo he ________________(NÀIXER) he ______________(VIURE) en una casa de camp.

Encara no he ________(VEURE) si ja s’han ___________(COURE) els fesols.

Els meus amics són molt animals: han ____________(OBRIR) la porta del congelador de la fàbrica i m’han ____________(EMPÉNYER) cap endins amb molta força.


 

EL PARTICIPI i ELS TEMSP COMPOSTOS

EXERCICI 9

Ompli aquestes oracions amb el temps compost del verb entre parèntesi que millor s’hi adiga:

 

Si _________________________________(TENIR-tu-Pret. plusq. subj) un poquet de paciència, t’ho _______________________________(EXPLICAR-jo-cond. comp).

 Quan ____________________(ACABAR-vosaltres-pret. perfet subj.), aviseu-nos.

 El jutge no l’_________________(ABSOLDRE-ell-pret. indef. ind.) perquè no l’___________________ (TROBAR-ell-pret. indef. ind.) convincent.

 Mai  ______________(VIATJAR-nosaltres-pret. plusq. ind) en avió i ens ha encantat.

 No t’____________________(FER-nosaltres-futur perfet) una mala passada       convidant-te a la festa?

 Si no ____________________(TORNAR-vosaltres- pret. anterior) al lloc dels fets no ____________________(TROBAR-vosaltres-cond. compost) la solució a l’enigma.

 Si realment m’_______________(ESTIMAR-ell-pret. plusq. subj.) no m’______________________________(ENGANYAR-ell-cond. compost) amb la meua millor amiga.

 

L'INFINITIU

EXERCICI 10

Subratlla les incorreccions verbals en els infinitius i esmena-les:

 

 

 Va transcurrir el dia sense problemes.

Tot vam riurer molt amb el seu acudit.

Aquestes cadires van  pertenéixer a la seua família.

Heu de saborejar cada moment de la vida.

Les margarides van floréixer abans d’hora.

No vull que em tornes a interrumpir quan parle.

Tots van permanéixer en silenci i ningú va tornar a traurer el tema.

Li va rebatir tots els arguments.

Va emitir un so tan estrident  que va interrumpir la nostra conversa.

La crema no s’ha de batir tan fort.

No vol admitir el nou pla.

Voldria aclarar el malentés de l’altre dia.

Quan es va  fundir la bombeta de la llum, ens quedàrem a fosques.

Va  ocurrir el que tots esperàvem.

No has d’infundir por als xiquets.

Joan va caurer de la moto la primera vegada que la va agafar i es va acovardar tant que no ha volgut pujar-hi més.

No el van incluir en la llista.

Van abaratar els preus per intentar apujar des vendes.

EXERCICI 11

Subratlla les incorreccions en els usos sintàctics dels infinitius, digues de quina incorrecció es tracta i esmena-la:

 

De no ser per ell, hauríem suspés matemàtiques.

No dipositar fem. Espai protegit.

En la nostra defensa, aclarir que desconeixíem els fets.

El rètol ho diu ben clar: “Pujar les cadires en acabar”

De no anar, ja vos avisaríem.

El saber dir que no és un signe de fortalesa

De no obtenir la beca el curs que ve, no podré continuar els estudis.

Per a finalitzar, deixar clar que aquesta situació em sembla injusta

 

El menjar massa ràpid és perjudicial per a la salut.

EL GERUNDI

EXERCICI 12

Emplena els buits de les frases següents amb les formes de gerundi corresponents als verbs que hi ha entre parèntesis:

 

Segons la iriologia, __________(VEURE) l’iris d’una persona es pot saber si té alguna malaltia.

Em va explicar que la mèdium estava _____________(ESCRIURE) automàticament induïda per un esperit.

______________-te (CONÉIXER), no és estrany que cregues en aparicions.

Estava ____________(PLOURE) quan començàrem la sessió.

No ens ho podíem creure: l’adolescent estava ______________(MOURE) objectes amb el sol poder de la ment.

Vivia feliç ____________(CREURE) fermament que hi havia una altra vida més ellà de la mort.

Els albiraments d’OVNIS estan ______________(SER) més freqüents cada vegada.

L’espectre estava _____________(PRENDRE) forma humana davant dels nostres aterrits ulls.

No digues res que està _________________(RESOLDRE) un problema difícil.

Se n’anà ______________(CÓRRER) a sa casa quan s’assabentà de la notícia.

______________-lo (CONÉIXER) com el coneixes, m’estranya que encara li faces cas.

El van seleccionar quan estava _____________(TRAURE) els comptes.

 

 

EXERCICI 13

Subratlla les incorreccions en els usos sintàctics dels gerundis (alerta que hi ha de correctees!), digues de quina incorrecció es tracta i esmena-la:

 

 Ha escrit una carta informant dels seus motius per no vindre.

 

Va fer el treball imprimint-lo de seguida.

 

Treballa cantant.

 

M’agrada menjar borles mirant una pel·lícula.

 

No aconseguiràs res fent el babau.

 

S’ha fet una llei regulant les actuacions policials.

 

El cotxe xocà contra un aparador trencant-se els vidres.

 

Vaig cridar massa quedant-me sense veu.

 

Hem redactat un informe resumint els punts tractats.

 

La seua parella, sent molt important per a ell, no és l’única persona del món.

ELS PRONOMS RELATIUS

Quadres resum dels pronoms relatius
Quadres.pdf
Documento Adobe Acrobat 125.6 KB

EXERCICI 14

Relaciona les frases següents segons que la partícula QUE siga conjunció o relatiu. En cas de ser un pronom relatiu, subratlla l’ANTECEDENT:

 

                        a. Vull que vingues a sopar

                        b. Els atletes que estaven desentrenats no                                             participaren.

                        c.No m’agrada que ploga.

                        d. La seua cosina, que vivia a Londres, va                                             tornar al poble

QUE conjunció    e. Es queixa que no té bastants diners

                        f. He perdut el llibre que m’havies regalat.

                        g. El partit que hem fet ha sigut un dels                                                 millors d’enguany

QUE relatiu          h. Em vas prometre que no em tornaries a                                             mentir

                        i.  Aquella casa que està esfondrant-se era                                             dels meus avis.

                        j. Quan arriba juny, estic abatuda i desitge                                             que arribe l’estiu.

                        k. El llibre que em vas deixar no és                                                          d’aventures.

 

EXERCICI 15

Completa les frases amb la forma de relatiu QUE, QUI, QUÈ, ON segons calga:

 

- La notícia de ________parlàvem era molt interessant.

- L’autobús amb __________vaig viatjar era molt còmode.

- La xica de ______parles és astronauta.

- El llibre a _______ et refereixes no m’ha agradat.

- No conec els xics amb _____anaves.

- L’aigua _________beus té molts nitrats.

- Els alumnes _____estudien aprovaran.

- La casa _______vius és molt lluny.

- La secretària a _______vas donar l’informe és la meua germana

- L’empresa _______treballes és als afores.

 

EXERCICI 16

Fixa’t en els relatius variables d’aquestes oracions (que són totalment correctes) i escriu al costat de cadascuna el seu corresponent invariable:

 

- El meu cap, el qual és molt comprensiu, m’ha donat el dia lliure

- Aquest és l’amic al qual vam comprar el cotxe                     

- L’escola en la qual estudie és nova                                    

- El marroquí, el qual estava aturat, ha vingut aquest matí.      

- L’amic del qual et parle viu a París.                                    

- El paper, el qual és reciclat, ha arribat fa un moment 

- La taula, la qual és de roure, ens ha costat un ull de la cara  

- Els guàrdies als quals em vaig adreçar no ho sabien.             

- Els meus amics, els quals ja n’estaven farts, el denunciaren   

- La casa en la qual vivim no és gaire gran. 

- La causa per la qual he vingut és aquesta                          

- El problema del qual parlen és general                                

- Les persones de les quals parles no són com tu dius. 

- La dona amb la qual es va casar era estrangera

- No conec la xica a la qual van donar el premi

- La sala en la qual ens trobem no té finestres 

 

EXERCICI 17

Corregeix les construccions relatives  d’aquestes frases QUAN CALGA:

 

- La bicicleta amb la que has vingut no frena bé.

- Ha aprovat unes oposicions, lo qual significa que prompte treballarà.

- Tinc un programa d’ordinador sense el que no podria fer els càlculs.

- Han publicat un article al periòdic sobre el que es parlarà moltíssim.

- Aquest xiquet i el que ve per allà, són els meus fills           

- Els fulls amb els que he fet el treball són blancs                 

- La casa en la que passem l’estiu és a Gandia                      

- Aquest és un tema en el que no vull entrar                         

- És una tela de la que es fan disfresses                                

- Les persones en les que confiava m’han traït                     

- L’empresa en la que treballava ha fet fallida                      

- El tren amb el que he vingut anava molt de pressa.            

- Els discos pels que vaig pagar tants diners no eren tan bons 

- Són xafarderies a les que no s’ha de fer cas                       

- L’home del que parlàvem acaba d’arribar                          

 

EXERCICI 18

Completa els buits de les frases següents amb totes les formes possibles de relatiu:

 

- El dia ........................................................van venir jo ja no hi era.

- El poble ..............................................vam estiuejar era a la Marina.

- Aquelles carpetes de.....................................................et vaig parlar ja les he localitzades.

- He rebut el taló .....................em vas enviar.

- És una persona a ...................................................... li agrada el cinema de terror.

- La raó per........................................vos sentiu defraudats és absurda.

- Encara no han decidit el lloc......................................................construiran la biblioteca.

- He fet uns amics en el viatge de .................................. no em podré oblidar mai.

 

EXERCICI 19

Corregeix les construccions relatives de possessiu d’aquestes frases:

 

- Carme i jo estudiem amb un xic que la mare és professora de Belles Arts.

 

- Hi ha dos quadres al despatx que els pintors són estrangers.

 

- He comprat un xalet que el jardí és una meravella.

 

 

EXERCICI 20

Fes la traducció de les oracions següents, atenent la construcció del relatiu possessiu:

 

- La presa, cuyas compuertas no funcionaron, fue la causante de la pantanada

 

- La moto, cuyo motor estaba trucado, fue la que ganó la carrera.

 

- Los alumnos, cuyos padres no asistieron a la reunión, serán informados de los acuerdos.

 

 

- Tu reloj, cuyo despertador no funciona, es el causante de que llegues tarde.

 

 

- Los matriculados, cuyo apellido comience por la letra B, que suban al tercer piso.

 

EXERCICI 21

Corregeix, SI CAL,  les construccions relatives d’aquestes frases:

 

- La bicicleta amb la que has vingut no frena bé.

 

- Tinc un programa d’ordinador sense el que no podria fer els càlculs.

 

- Han publicat un article al periòdic sobre el que es parlarà moltíssim.

 

- Aquest xiquet i el que ve per allà, són els meus fills  

        

- Els fulls amb els que he fet el treball són blancs

    

- La casa en la que passem l’estiu és a Gandia   

      

- És una tela de la que es fan disfresses      

             

- Les persones en les que confiava m’han traït   

      

- L’empresa en la que treballava ha fet fallida     

    

- El tren amb el que he vingut anava molt de pressa.     

      

- Els discos pels que vaig pagar tants diners no eren tan bons 

 

EXERCICI 22

Tria l’opció correcta:


Han inaugurat un poliesportiu ___________________és de competició. 

            a) que la piscina

            b) i la piscina

            c) la piscina del qual

 

El tren ja hauria d’haver arribat però no és així, _____________ m’estranya molt.

            a) la qual cosa

            b) cosa que

            c) les dues són correctes

 

El motiu ________protestes no resulta convincent.

            a) pel que

            b) per que

            c) per què

 

Aquest és un tema ______________ no vull entrar                                

            a) en el qual

            b) en que

            c) en el que

 

És un tema_________________ no vull parlar més  

 

            a) sobre  el que

            b) sobre que

            c) sobre el qual

 

La casa _________passe les vacances és llogada.

            a) on

            b) en la que

            c) en la què

 

La raó __________________ vau discutir és un misteri

 

            a) perquè

            b) per què

c) per la que

 

La xica  _______________estaves parlant és veïna meua.

            a) amb la que

            b) amb la qui

            c) amb qui

 

Fernando León dirigix unes pel·lículas………………. solen estar desesperats.

 

            a) amb protagonistes que

            b) que els protagonistes

            c) els protagonistes de les quals

 

Ens han fet una proposta  ______________no podem renunciar.

            a) a la que

            b) a què

            c) a la què

 

Exercicis dels pronoms relatius
EXERCICIS.pdf
Documento Adobe Acrobat 154.5 KB