L'IMPERATIU

Quadre particularitats.pdf
Documento Adobe Acrobat 91.2 KB
Exercicis de l'imperatiu.pdf
Documento Adobe Acrobat 117.6 KB

L'imperatiu presenta algunes particularitats:

 

DIR

 

dis+pronom feble

(dis-m’ho tu, dis-li la veritat,...)

 

digues+la resta de casos

(digues ja què vols!)

 

TINDRE

Tin/tingues que són intercanviables

 

Teniu (quan no porta complement)

 

Teniu i aneu-vos-en a casa!

 

 

Tingueu (quan porta CD)

 

Tingueu la vostra part i aneu-vos-en a casa!

 

ESTAR

 

Estigues/estigueu quan no va acompanyada de pronom.

 

Estigues quiet d’una vegada

 

 

Està/esteu quan van acompanyades d’un pronom.

 

Està-te quiet d’una vegada!

 

ANAR

 

ves (tu): Ves amb compte amb el que fas

 

DUR

 

dus (tu): Dus cap a ací, que ja has jugat prou!

 

VINDRE

 

vine (tu): Vine i ajuda’m, per favor.

 

FER

 

fes (tu): Fes el favor de callar!

 

EXERCICI 1

6) Subratlla i corregeix, si cal, la forma dels imperatius de les oracions següents:

 

-Begueu tot el que vulgueu, que després ho pagareu.

-No correu vosaltres, que no vos toca!

-Desaparegueu de la meua vista!

-Cregueu en tot el que vos diguen i sigau bons amics.

-Tragueu-vos les mans de les butxaques!

-Anigueu demà!

EXERCICI 2

7) Completa aquestes oracions amb el verb en imperatiu. Fixa’t si l’ordre està donada en positiu o en negatiu:

 

__________(FER-tu) el favor de callar! No _____________(FER-tu) més el pallasso!

 

____________(EVITAR-vosaltres) les carreteres considerades perilloses.

 

No ______________(TENIR-tu) tanta por home, que no hi ha per a tant!

 

______________(ANAR-tu) amb compte amb eixa reixa!

 

-______________(DIR-tu) a Pere que vull parlar amb ell urgentment.

 

En quasi tots els llocs públics hi ha un rètol on posa “Per favor, no ____________”(FUMAR-vosaltres).

 

-Si aneu de viatge a països tropicals no ______________(BEURE) aigua que no estiga embotellada.

 

-________________(ESTAR) quiet, que no em deixes concentrar-me!

 

No __________________(CÓRRER) tant valents, que les coses s’han de fer a poc a poc.

 

-Quan acabeu, ____________________(VENIR) a ma casa i escoltarem una cinta que he enregistrat.

 

Núria, ________________(VEURE) que estan fent els teus fills i ___________________(DIR-LOS) que es comporten.

 

________________(ESPERAR), Raül, ________(TENIR)aquesta pel.lícula i __________________(DUR-LA) al videoclub.

 

-No ________________(SER) tan impertinent i _______________(ANAR-TE’N) d’ací.

 

-No ____________(OMPLIR-vosaltres) tant els gots perquè es vessarà tot el líquid.

 

____________________-vos (MOURE-vosaltres), que si no no eixireu en la foto.

 

-  ___________________(BATRE-tu) els ous a poc a poc.

 

Au va, ____________(ESCOLTAR-nosaltres) amb atenció si no després no sabrem de què va.

 

Més val que _________________(PATIR-vosté) per la seua filla que la seua filla per vosté.

 

El professor ens ho ha dir ben clar: ____________(ESCRIURE-vosaltres) sempre que pugueu.

 

EXERCICI 3

8) Substitueix els infinitius d’aquests quadre d’instruccions i consells diversos per l’imperatiu o el present de subjuntiu, segons calga, tant en segona persona del singular com en segona persona del plural:

 

Ex:

 

Si vols preparar un bon café mol bé els grans i no molgues els grans amb morter (MOLDRE)

Si voleu preparar un bon café moleu bé els grans ino molgueu els grans amb  morter.

 

Si vols ser una bona escriptora ................. i no ..................... de mala gana (ESCRIURE)

Si voleu ser unes bones escriptores ................. i no ..................... de mala gana

 

Si vols ser feliç, ............ amb intensitat i no .......................... sense il·lusions. (VIURE)

Si voleu ser feliços, ............ amb intensitat i no .......................... sense il·lusions.

 

Si no vols provocar incendis, .................... foc en zones autoritzades i no ....................... foc indiscriminadament. (ENCENDRE)

Si no voleu provocar incendis, .................... foc en zones autoritzades i no ....................... foc indiscriminadament.

 

Si vols mantindre’t bé físicament, ........... exercici i no ............. esforços desproporcionats (FER)

Si voleu mantindre-us bé físicament, ........... exercici i no ............. esforços desproporcionats (FER)

 

Si camines per la muntanya, ................ amb compte i no ..................... corrents (ANAR)

Si camineu per la muntanya, ................ amb compte i no ..................... corrents 

 

Si vols evitar problemes amb els bancs, .................... com menys millor i no ................. més del que pots pagar. (DEURE)

Si voleu evitar problemes amb els bancs, .................... com menys millor i no .................. més del que podeu pagar.

 

 

PRETÈRIT IMPERFET D'INDICATIU

Exercicis dels temps del passat
Exercicis dels temps del passat.pdf
Documento Adobe Acrobat 157.8 KB

Exercici 1

Completa amb l’imperfet d’indicatiu dels verbs dels parèntesis:

 

La frescor______________________(PENETRAR) pels badalls de la porta.

No __________________(ESTAR) mai d’acord amb ella.

Quan __________(ANAR) a sa casa mai no em _______________(CONTAR) res.

No ______________(ACABAR) de comprendre perquè l’havien fet fora de l’equip.

 

Exercici 2

Completa amb els infinitius i la tercera persona del singular dels imperfets d’indicatiu corresponents:

 

INFINITIU

IMPERFET

 

INFINITIU

IMPERFET

dur

duia

 

beure

 

fer

 

 

 

devia

creure

 

 

ploure

 

 

seia

 

 

movia

veure

 

 

escriure

 

! En aquests verbs la I de la desinència és consonàntica.

 

viure

 

! Aquests verbs canvien la –U- per –V-

 

jeia

 

  raure               

 

riure

 

 

  coure

  coïa

traure

 

 

  complaure

 

 

queia

 

  concloure

 

dir

 

 

 

 

! En aquests verbs la I de la desinència és consonàntica i, a més, el radical del verb patix un canvi vocàlic (I/A per E).

 

 

  ! Aquests verbs tenen la I de la desinència tònica i, a més, du dièresi en moltes persones.               

 

 

Exercici 3

Completa amb l’imperfet d’indicatiu dels verbs dels parèntesis:

 

Es ____________(NOTAR) molt que _____________(OMETRE-ells) els detalls més interessants.

Fa temps li vaig dir que no em ______________(CAURE) bé i ara me’n penedisc.

No li ______________(DOLDRE) els diners que havia perdut sinó el temps invertit.

Jordi i jo no ens ______(ESCRIURE) des de ______________(FER) dos anys i ara hem représ el contacte.

La solució ______________(RAURE) en la seua confiança.

De joves ______________(PROMETRE-ells) molt però després no van acomplir les expectatives.

__________(FER) temps que no ______________(TRAURE-nosaltres) el paraigua!

Si no el _____________(CREURE-vosaltres) perquè li vau seguir el corrent?

De menuda______________(PRENDRE) dos gots de llet diaris.

Pere, Joan i jo ______________(SER) un trio perillós.

Abans __________________(BEURE-nosaltres) molts sucs però ara hem perdut eixe bon costum.

No pots imaginar-te com em ______________(COURE) la ferida aquest matí.

 

Exercici 4

Completa amb l’imperfet d’indicatiu dels verbs dels parèntesis:

 

No _________________(PATIR-nosaltres) per tu sinó per ell.

De joves______________(COSIR-vosaltres) per a eixe sastre que s’ha fet tan famós.

Als anys 60________________(CONDUIR) molt poques dones.

No _______________(SENTIR-nosaltres) bé l’explicació i per això ens vam canviar a primera fila.

Em __________________(MORIR-jo) de ganes de tornar a veure’t.

De menut em ______________(SEDUIR) la idea d’estudiar medicina.

 

Exercici 5

Completa amb l’imperfet d’indicatiu dels verbs dels parèntesis:

 

Mai no _________________(ACABAR-ell) d’entendre la lliçó.

Quan vaig començar a anar en bicicleta______________(CAURE) contínuament.

He d’admetre que _____________(TENIR-vosaltres) tota la raó del món.

Quan ________(COURE-vosaltres) l’arròs al vapor us _______(EIXIR) més gustós.

Ens van cridar l’atenció perquè mai no ______________(RECOLLIR) les joguines.

Quan _____________(TRAURE-ells) bones notes els ____________(FER) un regal.

Res no li _______________________(COMPLAURE-ell) més que ajudar-vos.

No sé que _______________(FER-vosaltres) ací.

Quan _________(VIURE-nosaltres) més a prop ens ________(VEURE) més sovint.

Maria mai no __________(CREURE) res del que li ________(CONTAR-nosaltres).

De joves________________(DUR-nosaltres) dues arracades a cada orella.

Sempre _________________(CONCLOURE-ells) les reunions amb la mateixa frase.

Sempre _______________(DUR-ell) un bastó a les mans.

No ______________(FER-ell) massa bona cara.

De camí sempre ______________(PASSAR-nosaltres) per sa casa.

 

Pretèrit imperfet de subjuntiu

Exercici 6

Completa amb l’imperfet de subjuntiu dels verbs dels parèntesis:

 

Que no____________(TORNAR-ells) a casa a l’hora convinguda és fort però que ______________(ARRIBAR-ells) en eixe estat, em pareix vergonyós.

Que _______________(ESTAR-nosaltres) allí no vol dir que _______________(PARTICIPAR-nosaltres) en els fets.

Voldria que m’_____________(EXPLICAR-vosaltres) què ha passat.

Em va demanar que em ______________(QUEDAR-jo) amb ell.

 

Exercici 7

Completa amb l’imperfet de subjuntiu dels verbs dels parèntesis:

 

Si no el ____________(CONÉIXER-jo) tan bé, pensaria que està prenent-me el pèl.

Amb la seua declaració va fer que ________________(PARÉIXER-nosaltres) culpables de tot el que havia ocorregut.

Si ________________(DIR-vosaltres) la veritat, tot aniria millor.

Si __________________(CREURE-ells) en Déu trobarien resposta a moltes de les seues preguntes.

El metge li va recomanar que ______________(BEURE) 2 litres d’aigua diaris.

M’agradaria que ____________________(RESOLDRE-vosaltres) els vostres problemes fora de la faena.

Si _______________(CRÉIXER-vosaltres) molt més eixiríeu al llibre Guinnes.

Si ________________(NÀIXER) més xiquets que xiquetes a la llarga s’ocasionaria un perillós desequilibri.

Si _________________(VIURE-nosaltres) més a prop de la platja, la visitaríem més sovint.

Crec que si realment_________________(MERÉIXER-vosaltres) el premi vos l’haurien donat.

La millor medicina per a la vostra xenofòbia seria que  ___________________(CONVIURE-vosaltres) amb gent d’altres cultures i  que ____________________(COMPROVAR) que no som tan diferents.

Si et ______________ (CONFONDRE-jo) amb el teu germà bessó passaria molta vergonya.

Si l’amor ________________ (IRROMPRE) en la teua vida, de segur que et canviaria l’humor.

El meu advocat em va aconsellar que ____________________(RECÓRRER) la sentència.

Que ____________ (DEBATRE-nosaltres) l’assumpte no significa que ja estiga tot aclarit.

El fet que _________________(COMETRE-ells) un error no els convertix en inèptes.

Si _________________(REBRE-ell) més ajuda per part de la seua família podria tirar endavant sense problemes.

Si _________________(CONCEBRE-ells) la vida de la mateixa manera no discutirien tant.

Si _______________(PERCEBRE-nosaltres) les intencions amb què se’ns acosta la gent, segur que ens evitaríem molts problemes.

 

Exercici 8

Completa amb l’imperfet de subjuntiu dels verbs dels parèntesis:

 

Si ___________________(VEURE-jo) un perill realment evident ja posaria remei.

Si tots_________(FER) el que ___________(VOLER) el món seria un caos.

Si ____________(SER-jo) ric, intentaria ajudar els més necessitats.

Si ___________ (PODER-vosaltres) vindre us ho agrairia de tot cor.

 

Exercici 9

Completa amb l’imperfet de subjuntiu dels verbs dels parèntesis:

 

Si ______________(BULLIR-vosaltres) la llet abans de beure-us-la, mataríeu tots els bacteris.

Si ___________________(EIXIR-vosaltres) més de casa no us sentiríeu tan sols.

No li agradava gens que es ________________(COMPADIR-ells) d’ella per la seua situació.

Si __________________(OBEIR-vosaltres) sempre que us mane alguna cosa, tot aniria millor.

Si ________________(CONDUIR) ta mare jo patiria menys.

Si ____________________(COLLIR-jo) els rosers ara, segur que floririen més flors a la primavera.

Si ____________(REINCIDIR-ell) en la seua actitud, demostraria que és un cas perdut.

Creus que si_____________________(FREGIR-jo) les creïlles amb oli d’oliva quedarien més gustoses?

Si la gent _______________(LLEGIR) més i __________________(MIRAR) menys la TV seria un senyal que la societat começa a canviar.

 

El pretèrit perfet simple i el pretèrit perfet perifràstic

Exercici 10

Completa amb el pretèrit perfet simple /perifràstic dels verbs dels parèntesis:

Quan ___________________ / _______________(COMENÇAR-vosaltres) a parlar, tots _______________ / _______________(CALLAR-nosaltres) en sec.

__________________ / _______________(ESTAR-jo) al teu poble però no em ____________________ / _______________(DONAR) temps d’anar a veure’t.

De joves ________________ / ______________(ESTIUAR-nosaltres) un any a Eivissa.

Quan Jordi _____________________ / _______________(ESTUDIAR) la carrera tots pensàvem que no l’acabaria mai i mira...

Quan em ____________ / _______________(MIRAR-tu) amb eixos ulls tan tendres no vaig saber negar-me.

 

Exercici 11

Completa amb el pretèrit perfet simple / perifràstic dels verbs dels parèntesis:

 

Quan_______________ / _______________(ANAR-vosaltres) al País Basc_______________ / _______________(CONÉIXER-vosaltres) els meus cosins.

Què ___________________ / _______________( BEURE-vosaltres) en el sopar de Cap d’Any?

En el teatre m’_______________________ / _______________(ASSEURE’S-jo) on em ____________________ / _______________(DIR-ella).

L’hivern passat no ______________________ / _______________(PLOURE) massa.

Davant d’aquell problema_________________ / _______________(RESOLDRE-nosaltres) que el millor era no mesclar-nos.

Pere ___________________ / _______________(NÀIXER) l’any 1985.

De joves _____________________ / _______________(VIURE-nosaltres) una temporada a França.

L’any passat l’economia____________________ / _______________(DECRÉIXER) un 2% més del previst.

El càstig que us van posar us el ___________________ / _______________(MERÉIXER) per la vostra actitud tan insolent.

No _____________________ / _______________(PODER-nosaltres) fer res per salvar-lo.

No _______________________ / _______________(VOLER-vosaltres) anar i ara us en penediu.

El que________________/_______________(VEURE-nosaltres)ens_______________ / _______________(MARCAR) per a tota la vida.

No ______________________ / _______________(FER-jo) res perquè no sabia com reaccionar.

Ell _______________ / _______________(FER) el que va trobar que era el millor per a tots.

Vosaltres­­­­­­­­­­­­­­_________________ / _______________(SER) els culpables de tot aquell desgavell.

El periodista_________________ / _______________(DIFONDRE) la notícia quan la_______________ / _______________ (CONFIRMAR-ells).

Quan ________________ / _______________(REBRE-jo) la notícia em _____________ / _______________(MAREJAR-jo)

No __________________ / _______________(COMETRE-ells) cap delicte anant a la vaga.

Després d’analitzar les proves_______________ / _______________(CONCLOURE-nosaltres) que havia sigut Anselm qui havia fet el robatori.

 Quan ___________ / _______________(VÉNCER-ells) les seues pors______________ / _______________(PODER) avançar pel bon camí.

 

Exercici 12

Completa amb el pretèrit perfet simple / perifràstic dels verbs dels parèntesis:

 

No ______________ / _______________(EIXIR-nosaltres) de casa fins que ens ________________ / _______________(AVISAR-vosaltres).

 ____________________ / _______________(CONDUIR-ells) fins ben entrada la nit.

Quan ___________________ / _______________(CORREGIR-tu) els exercicis, te n’______________ / _______________(ADONAR) del seu baix nivell.

_________________/ _______________(EIXIR-jo) de casa amb molta pressa i em _________________/ _______________(DEIXAR-jo) els llums oberts.

L’any passat ens ______________________ / _______________(COSIR) la nostra pròpia disfressa.

Quan__________________/ _______________(OMPLIR-vosaltres) la piscina us _________________/ _______________(OBLIDAR-vosaltres) d’afegir clor per tractar l’aigua.

 Jo no m’___________________/ _______________( (EXHIBIR) davant de ningú! No conteu mentides!

Tu no ________________/ _______________(BULLIR) l’arròs el temps suficient i es ______________/ _______________(QUEDAR) cru.

 

Per practicar més...

Sivols repassar els temps del passat i comprovar si saps conjugar-los correctament, vés a l'enllaç següent:

 

http://enxaneta.info/verbs/select.php