Criteris de correcció
De vegades, a l'hora de fer una prova, cal tenir present com se'ns puntuarà i quins són els aspectes que cal cuidar especialment.
Criteris de correcció.doc
Documento Microsoft Word 30.5 KB

Criteris de correcció de l’àrea de comprensió (10%)


Les respostes errònies descompten de les encertades. Cada resposta correcta es valora amb un punt. En les preguntes amb tres opcions de resposta (a, b, c), cada error descompta 0,3 punts i, en el cas de les preguntes amb només dos opcions (V/F), cada error descompta 0,6 punts. Les preguntes no contestades no descompten.

 

Criteris de correcció de l’àrea d’estructures lingüístiques (30%)


Cada pregunta d'esta àrea presenta tres opcions de resposta (a, b, c), i només n'hi ha una de correcta. Cada resposta encertada es valora amb un punt. En canvi, cada error descompta 0,3 punts. Les preguntes no contestades no descompten.

 

 

Criteris de correcció de l’àrea d'expressió escrita (30%)


Redacció (mínim 200 paraules) (80 punts)


Adequació, coherència i cohesió


Les redaccions han de ser pròpies i complir les propietats mínimes d'adequació i coherència, així com redactar-se en el moment de la prova. Quan una redacció infringisca de manera greu algun dels requisits anteriors, per exemple, quan no tracte en absolut d'un dels dos temes proposats o quan l'examinand actue fraudulentament, tindran una puntuació global, en els dos apartats de la redacció, de 0 punts.


Adequació


El text aconseguix el propòsit comunicatiu, s'ajusta a la finalitat i a la situació comunicativa, es respecta el grau de formalitat de la situació i es tria la varietat lingüística i el registre que exigix el context (fins a 5 punts).


Coherència


La informació expressada s'ajusta quant a quantitat, qualitat i rellevància al que demana el text, i, a més, les idees s'exposen d'una manera clara i ordenada, i responen a una estructura entenedora de la qual es poden extraure fàcilment unes idees principals i unes altres de secundàries (fins a 5 punts).

 

 

Cohesió gramatical


El text conté els elements lingüístics apropiats i està ben articulat: fa un bon ús de la connexió textual, del manteniment de les referències (connectors i marcadors discursius, signes de puntuació, temps verbals, pronoms, articles, demostratius, possessius, etc.), dels procediments de condensació i d'ampliació de la informació (nominalitzacions, reformulacions, incisos, etc.) i, si cal, dels procediments de modalització, d'impersonalització i de citació (fins a 5 punts).


Cohesió lèxica


El lèxic triat és l'apropiat per a la bona construcció del text; la selecció de les paraules s'ha fet amb criteris de precisió, varietat i eliminació de repeticions innecessàries, i, a més, ha utilitzat mecanismes de referència, com ara la sinonímia, l'antonímia o les relacions entre els termes d'un mateix camp semàntic, per a fer més ric el significat del text (fins a 5 punts).


Extensió i presentació


(Els punts es descompten del total de l'apartat.)


Les redaccions que no arriben a 150 paraules tindran una puntuació global, en els dos apartats, de 0 punts, però s'han de corregir. Si en tenen entre 150 i 200, es descompten fins a 10 punts del total de l'apartat.

La presentació, claredat i netedat, descompta fins a 5 punts del total de l'apartat.

L'escrit ha de quedar complet i arredonit. El text s'ha de corregir senser.

 

Correcció: morfologia i sintaxi, lèxic i normativa ortogràfica


(60 punts) (Cal tindre en compte els continguts del nivell.)

Es corregixen totes les paraules del text. Es descompten 3 punts per cada error. Es compta un error per paraula. Cada dos errors d'accents o dièresis descompten com un error. Si un error es repetix en la mateixa paraula, cada repetició descompta 1 punt, llevat dels errors repetits d'accentuació en què es descomptarà 1 punt cada dos errors.

Morfologia i sintaxi

Flexió nominal i adjectival; articles; demostratius; possessius; quantificadors: numerals, indefinits i quantitatius; pronoms personals forts i pronoms febles; relatius; interrogatius i exclamatius; preposicions; adverbis; conjuncions; interjeccions; flexió verbal i perífrasis.

Lèxic

Lèxic i fraseologia. Interferències lingüístiques (barbarismes).

Normativa ortogràfica

Ajuntar mots quan s'han de separar o viceversa.

Separació de paraules.

Separació sil·làbica a final de línia.

Guionet.

Apostrofació i contracció.

Consonantisme i vocalisme.

Accentuació i dièresi.

Paraules inintel·ligibles.

 

Dictat (al voltant de 100 paraules) (20 punts)

Es descompten 2 punts per cada error. Es compta un error per paraula. Els errors repetits no descompten.

Correcció

Paraules no escrites o canviades.

Grafies ambigües.

Separació de paraules.

Separació sil·làbica a final de línia.

Guionet.

Consonantisme i vocalisme.

Apostrofació i contracció.

Accentuació i dièresi.

 

Àrea d’expressió i interacció oral (30%)


L’examinand triarà una de les dos lectures que li presentaran i la llegirà en veu alta. Després farà una breu exposició sobre el text o el seu tema, que pot haver preparat prèviament, i acabarà la intervenció mantenint una conversa amb els examinadors, en la qual li faran preguntes sobre el tema de la lectura.


LECTURA, EXPOSICIÓ ORAL I CONVERSA

 

EL GPS I LA NASA


El GPS, un aparell que permet localitzar amb precisió un objecte en qualsevol lloc del planeta, ha sigut elegit com l’avanç més important aconseguit per la NASA en lesobservacions de la Terra. El segon lloc l’ocupa el sistema per a diagnosticar la reducció de la capa d’ozó, i el tercer, els avanços en els pronòstics meteorològics aconseguits amb la informació dels satèl·lits, que ara permeten determinar l’estat de l’oratge en qualsevol lloc del món amb una setmana d’anticipació. Però la localització precisa d’un objecte no és només el gran mèrit del GPS, que s’ha fet realment popular i, a poc a poc, s’ha convertit en un integrant habitual de l’equip de l’automòbil i en una funció més dels programes de telefonia mòbil, sinó que també té beneficis addicionals per a la ciència, perquè pot ubicar els moviments de les plaques tectòniques, registrar l’augment dels nivells marins i, sobretot, fer que la navegació aèria siga molt mé segura. Els experts havien considerat com a guanyador segur el GPS, però no van preveure que el nou coneixement adquirit per la NASA respecte a la capa d’ozó superaria altres avanços més espectaculars, per exemple els sistemes de detecció del calfament de la Terra, del desplaçament de les masses de gel polars o de l’augment del nivell marí.

 

En la conversa, els examinadors poden formular-li preguntes com les següents:


Preguntes per a la interacció


Té alguna experiència en l’ús del GPS? Creu que és un aparell útil?

És una tecnologia assequible per a totes les butxaques?

Fins a quin punt el GPS és fiable?

El GPS està destinat a convertir-se en un altre dels aparells imprescindibles de la vida moderna? En este sentit, és comparable amb altres aparells ja existents?

A més de l’ajuda en la conducció, coneix altres aplicacions del GPS?

Hi ha algun avanç tecnològic que li agradaria arribar a conéixer en un futur?


Lectura


Llig amb fluïdesa i de manera expressiva i amb el ritme i la velocitat adequats, amb una bona entonació i una pronunciació d’acord amb l’elocució estàndard.

Els errors que pot cometre són aïllats o poc significatius (desplaçament de l’accent en paraules com ara *periode per període...; pronunciació incorrecta d’alguna paraula d’origen estranger: *betxamel per beixamel...; alguna sonorització inadequada; etc.).