Exercicis model per al control

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 5:

 

ORTOGRAFIA:

    

·        Omplir buits en oracions amb les grafies X, IX, TX, IG, G, J, TG o TJ i després classificar-les segons el so que representen ( /tʃ /, /ʃ /, /gz/ o /ks/ i /dʒ /)

 

TIPUS DE TEXT: (NO EIXIRÀ AL CONTROL E LLENGUA)

 

 ·      Llegir un poema  i contestar una sèrie de qüestions sobre ell (anàlisi mètrica, esquema de la rima, tipus d'estrofa, figures retòriques, ...). 

 

 ·      Llegir un assaig  i contestar una sèrie de qüestions sobre ell (quin és el tema central, marcar-ne l'estructura, dir algun recurs literari i algun recurs gramatical,...). 

 

LÈXIC:

 

·       Derivar a partir d'una paraula una altra de la categoria que se't demane.

 

(per exemple: verd (adjectiu) - _____________ (substantiu))

                          verdor

 

·       Corregir en oracions errades en el procés de derivació.

 

(per exemple: Tira eixe paper a la papelera/paperera)

 

·       Assenyalar i corregir en oracions errades derivades de la composició i de l'ús del guionet (semblant a l'exercici 11 de la pàgina 13 del Volum II).

 

·       Unir paraules de dues columnes per formar paraules compostes fent ús del guionet quan siga necessari (semblant a l'exercici 9 de la pàgina 13 del Volum II). Explicar el motiu pel qual algunes de les paraules compostes resultants porten guionet.

 

·       Assenyalar en oracions la paraula o paraules habilitada, dir quina és la seua categoria originària i quina té en eixa oració (un exercici semblant a l'exercici 8 de la pàgina 109 del Volum I).

 

 

 LLENGUA I SOCIETAT

 

          ·   Escoltar una cançó i identificar a quin bloc dialectal pertany                    oriental o occidental). Enumerar les característiques del bloc i

              exemplificar-les, sempre que siga possible, amb una paraula

              extreta de la cançó.

 

·       Llegir característiques dels dialectes central i balear i distingir quina és pròpia de cada dialecte.

 

          ·        Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F)                      i, si cal, fer la correcció les falses.

·        Escoltar una cançó i dir a quin dels dialectes del bloc  occidental  pertany i il·lustrar-ho amb exemples extrets de la cançó.

·        Llegir oracions que continguen característiques dialectals, localitzar-les i identificar a quin dialecte de l'occidental pertanyen.