Exercicis model per al control

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 4:

 

ORTOGRAFIA:

 

           ·    Després d'escoltar la pronunciació d'una sèrie de paraules,

              completar el buit corresponent aa els sons /S/ o /Z/ amb la grafia

              adequada.

 

·        Omplir o no, buits en oracions amb les grafies H, B o V.

 

TIPUS DE TEXT:

 

·   Llegir un text narratiu i/o teatral  i contestar una sèrie de qüestions sobre ell. Semblant als exercicis 16, 17, 19 i 20 de la pàgina 17 del Volum II i a l'exercici 1 de la pàgina 78-79 del Volum II.

·        Contestar a una sèrie d'afirmacions sobre els textos narratius i/o teatrals , si són vertaderes (V) o falses (F). Si cal, corregir les falses.

 

 ·        Un exercici com el 21 de la pàgina 89 del Volum I

 

 ·     Després de visionar una seqüència d'una pel·lícula, dir quin tipus de pla, d'angle i de moviment de càmera s'ha usat i l'efecte que es vol aconseguir.

 

·        Dir quin tipus de moviment de càmera usaries per gravar unes escenes predeterminades i raonar-ho.

 

LÈXIC:

 

·       Escriure o corregir l'escriptura d'onomatopeies.

 

·       Definir els conceptes de disfemisme, eufemisme i il·lustrar-los amb exemples.

 

·       Assenyalar els disfemismes que trobes en oracions i substituir-los per una paraula més neutra (semblant a l'exercici10 de la pàgina 61 del Volum II)

 

GRAMÀTICA:

 

 ·      Subratllar i corregir en oracions els errors en INFINITIUS, GERUNDIS i PARTICIPIS, tant pel que fa a la seua forma com al seu ús (  un exercici semblant al 28 de la pàgina 20 i al 33 de la pàgina 21 del Volum II).

 

 

LLENGUA I SOCIETAT

 

          ·   Escoltar una cançó i identificar a quin bloc dialectal pertany                    oriental o occidental). Enumerar les característiques del bloc i

              exemplificar-les, sempre que siga possible, amb una paraula

              extreta de la cançó.

 

·       Llegir característiques dels dialectes central i balear i distingir quina és pròpia de cada dialecte.

 

·   Escoltar una cançó i identificar a quin dialecte del bloc oriental pertany (central o balear). Enumerar les característiques del dialecte i exemplificar-les, sempre que siga possible, amb una paraula extreta de la cançó.