Exercicis model per a l'examen

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 2:

 

ORTOGRAFIA:

 

 

·        Accentuar un text parant especial atenció als accents diacrítics i als usos especials de l'accent (sobretot a aquelles paraules que presenten una accentuació divergent amb el castellà).

 

 GRAMÀTICA:

 

           ·      Substituir complements verbals subratllats pels pronoms febles

               corresponents. Seran combinacions binàries i una terciària.

               (semblant a l'exercici 1 de la web).

 

·        Un exercici semblant al 25 de la pàgina 68.

 

LÈXIC:

 

·       Derivar a partir d'una paraula una altra de la categoria que se't demane.

 

(per exemple: verd (adjectiu) - _____________ (substantiu))

                          verdor

 

·       Corregir en oracions errades en el procés de derivació.

 

(per exemple: Tira eixe paper a la papelera/paperera) 

 

·       Assenyalar i corregir en oracions errades derivades de la composició i de l'ús del guionet (semblant a l'exercici 11 de la pàgina 13 del Volum II).

 

·       Unir paraules de dues columnes per formar paraules compostes fent ús del guionet quan siga necessari (semblant a l'exercici 9 de la pàgina 13 del Volum II). Explicar el motiu pel qual algunes de les paraules compostes resultants porten guionet.

 

·       Assenyalar en oracions la paraula o paraules habilitada, dir quina és la seua categoria originària i quina té en eixa oració (un exercici semblant a l'exercici 8 de la pàgina 109 del Volum I).

 

LLENGUA I SOCIETAT

 

·        Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F) i fer la correcció les falses.

·       Contestar preguntes breus sobre la teoria dels tipus de bilingüisme.

·        Contestar preguntes breus sobre els diferents motius pels quals hi ha una zona de predomini lingüístic castellà al territori valencià.