SUBSTITUCIÓ DELS COMPLEMENTS VEBALS PER PRONOMS FEBLES

Tota la informació que necessites sobre la relació entre COMPLEMENT VERBAL-PRONOM FEBLE i la seua combinació unitària amb un verb, així com exercicis autocorrectius i en línia que et permetran practicar-la, la tens a l'enllaç següent del BAGUL DE GRAMÀTICA:

 

http://rebollengua.jimdo.com/bagul-de-gram%C3%A0tica/2-pronoms-febles-funci%C3%B3-sint%C3%A0ctica-pronom-1/

En aquest apartat revisarem tot el que ja vam aprendre el curs passat sobre la relació existent entre els funcions sintàctiques que apareixen al predicat (complements verbals) i la seua substitució per pronoms febles.

Dificultats en l'ús correcte d'alguns pronoms febles

1) El pronoms feble -NOS sovint el pronunciem a nivell col·loquial com a -MOS.

 

No vol dur-nos al museu (i no No vol dur-mos al museu)

 

Evidentment, aquesta forma tampoc és vàlida quan va davant de la forma verbal:

 

No ens vol dur al museu (i no No mos vol dur al museu)

 

2) El pronom feble ET tenim tendència a escriure'l tal i com el pronunciem: EL.

 

No et vaig veure (a tu)  No el veig veure (a ell)

 

3) Els pronoms personals VOS/US són sempre intercanviables quan van davant d'una forma verbal. Quan van darrere, en canvi, sempre utilitzarem el pronom feble VOS excepte quan el verb acabe en vocal que, obligatòriament, haurem d'emprar -US.

 

El jutge vos va rebre - El jutje us va rebre

però

El jutge va rebre-usEl jutge va rebre-vos

 

4) Recorda que el pronom feble LA actua, a efectes d'apostrofació, igual que l'article, és a dir, no s'apostrofa davant de les vocals I/U àtones.

 

L'usa

però

La utilitza

 

5) Quan un pronom feble substituïx un CD Definit o de persona i es combina amb  un verb compost, el participi d’aquest ha de concordar obligatòriament en gènere i nombre amb allò que s’està substituint. 

 

Hem visitat la Dama d’Elx - L’hem visitada.


Heu acompanyat els xiquetsEls heu acompanyats?

 

Ha vist Mireia i Laia.  - Les has vistes.            

 

La concordança que més ens sol costar és la masculina plural. Practica la concordança a l'exercici 2 de més avall.

 

6)El pronom feble HO que substitueix un CD objecte neutre pot pronunciar-se de formes diverses però en l'escriptura és invariable.

 

Ho porta (i no Heu porta)    Porta-ho (i no Portau)

 

7) Un error cada vegada més extés, és utilitzar la forma incorrecta LIS com a plural del pronom feble LI, quan la forma correcta és ELS. Recorda que, amés, els pronoms febles que substitueixen un CI, no diferencien entre masculí i femení, sols entre singular i plural. 

 

L'organització donarà caramels a totes les xiquetes 

 

L'organització els donarà caramels  

 

L'organització lis donarà caramels.  L'organització les donarà caramels

 

EXERCICIS

1) Reescriu estes frases i substituïx els complements en negreta pels pronoms febles personals de CDpersona corresponents:

 

a) Jo vaig llavar a mi mateix amb sabó perfumat.

b) El professor corregia a nosaltres.

c) La glòria somriu a vosaltres.

d) Els amics fotografien a tu.

e) No mireu amb mals ulls els vostres amics.

f) La tristesa aclapara a mi.

g) Saludeu els amics!

h) Voleu seure vosaltres en aquestes cadires?(ordre)

 

2) Reescriu estes frases substutuint els CDpersona en negreta tenint en compte la concordança amb el participi :

 

a)    Ha vetlat la filla tota la nit.

b)    Ha vetlat les filles tota la nit.

c)    Ha vetlat el fill tota la nit.

d)    Ha vetlat els fills tota la nit.

e)    Ha netejat el pati.

f)     Ha netejat la classe.

g)    Ha netejat  els carrers.

h)    Ha netejat les habitacions.

 

3) Reescriu estes frases i substituïx els CI en negreta pels pronoms febles corresponents:

 

a) Feu la declaració al jutge!

b) Antoni dirà a vosaltres quina cosa cal fer.

c) Compreu les entrades als amics!

d) Miquel farà a nosaltres les fotos.

e) El teu germà dóna a tu les llibretes.

f) És convenient mostrar els dibuixos a elles. 

g) Maria comprarà per a mi el llibre.

h) Què preguntarem als nostres alumnes?

i) Què preguntaràs al meu fill?

 

4) Tenint en compte totes les dificultats que has estudiat més amunt, corregeix les errades que presenten les oracions següents pel que fa a l'ús dels pronoms febles que substitueixen els CD i els CI:

 

a) Als teus cosins no lis importa gens el que pensen d'ells.

b) Mon pare s'ha oferit a portar-mos al cine.

c) La directora no va voler rebre-vos.

d) Ja el vaig dir que hui no podia acompanyar-te al metge.

e) La llibreta, si l'utilitzes per a dibuixar, ja no pots usar-la per a fer els deures de llengua.

f) Jo ja heu vaig dir: la porta, si l'heu deixat oberta, fa perill que pegue portada.

g) Als vostres amics, no els he vist mai per ací.

 

5) Localitza els complements agents de les oracions següents i substitueix-los pel pronom feble corresponent:

 

a) Les clientes van ser ateses amb molta cura pels comerciants.

b) Les plantes van ser regades pel jardiner municipal.

c) La meua germana fou guardonada pels membres del jurat.

d) Els visitants foren escortats pels guàrdies de seguretat. 

 


 

 

 

QUADRE RESUM FUNCIÓ-FEBLE

FUNCIÓ

PERSONA/TIPUS

SINGULAR

PLURAL

 

 

 

 

 

 

CD

 

 

 

 

 

 

 

 

P

E

R

S

O

N

A

 

1a persona

Em (m’,’m, -me, me)

Ens (‘ns, -nos)

2a persona

Et (t’, ‘t, -te, te)

Us/Vos (-us/-vos)

Reflexiu

Es (s’, ‘s, -se, se)

 

 

3a persona

 

 

Masc.

 

 

El (l’, ‘l, -lo)

 

Els (‘ls, -los)

 

Fem.

 

 

La (l’, -la)

 

Les (-les)

 

 

 

 

 

O

B

J

E

C

T

E

DEFINIT

(va acompanyat per un article, un possessiu o un demostratiu)

 

Masc.

 

 

El (l’, ‘l, -lo)

 

Els (‘ls, -los)

 

Femen.

 

 

La (l’, -la)

 

Els (‘ls, -los)

INDEFINIT

( és un nom SOL o acompanyat per un indefinit, un quantitatiu o un numeral que no podem substituir)

 

En (n’, ‘n , -ne)

NEUTRE

(és un pronom neutre fort o una Oració Subordinada Substantiva)

 

Ho (-ho)


FUNCIÓ

PERSONA/TIPUS

SINGULAR

PLURAL

CI

1a persona

Em (m’,’m, -me, me)

Ens (‘ns, -nos)

2a persona

Et (t’, ‘t, -te, te)

Us/Vos (-us/-vos)

Reflexiu

Es (s’, ‘s, -se, se)

3a persona

Li (-li)

Els (‘ls, -los)


FUNCIÓ

TIPUS

SINGULAR

PLURAL

 

Atribut

 

DEFINIT

Masc.

El (l’, ‘l, -lo)

Els (‘ls, -los)

Fem.

La (l’, -la)

Els (‘ls, -los)

LA RESTA

Ho (-ho)


FUNCIÓ

TIPUS

SINGULAR

PLURAL

 

 

CC

Introduïts per DE

En (n’, ‘n , -ne)

Introduïts per preposició diferent de DE

Sense preposició

CCManera

 

Hi (-hi)

 

CRV

C.Agent

C.Pred.

 

 

Introduïts per DE

 

 

En (n’, ‘n , -ne)

 

Introduïts per preposició diferent de DE

 

 

Hi (-hi)