Exercicis model per a l'examen

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 1:

 

LÈXIC:

 

·        Destriar d'un grup de paraules l'hipernònim i els hipònims.

·        Observar grups de paraules i dir quina relació semàntica tenen.

 

TIPUS DE TEXT:

 

·         Observar una notícia projectada i enumerar les parts de què consta.

·         Llegir una sèrie de titulars i dir en quina secció d'un periòdic es trobarien.

GRAMÀTICA:

 

 NO ENTRA

 

ORTOGRAFIA:

 

·         Accentuar un text.

·         Buscar al text exemples de paraules que continguen diftongs, hiats i dígrafs (encerclar els fenòmens).

·         Observar una sèrie de paraules i dir quines contenen una I/U consonàntica (encerclar-la).

 

 

LITERATURA 

 

              ·         Pregunta curta relacionada amb la teoria.

              ·         Llegir un fragment i dir a quin gènere literari pertany i justificar-ne l'elecció.

 

LLENGUA I SOCIETAT

 

·        Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F) i fer la correcció les falses