L'ortografia dels pronoms febles

EXERCICI 1

Escriu la combinació correcta entre febles i verb:

 

a)      et +el +ha encomanat ____ ...................................

b)      Ens+en+anem ____ ..........................................

c)       Us+ ho+ preneu ____ ..................................................

d)      Es+el+ compra ____ ....................................................

e)      Li+els+ encomana ____ .................................................

f)       Porta+ens+ho ____ .....................................................

g)      Arromanga+li+els ____ ..........................................

h)      Vol prendre+es+ho ____ ..................................

i)        Estudia+te+els ____ ...........................................

j)        Intenta encendre+ens+la ____ ...............................

k)      Podia engegar+els+el ____ .....................................