Exercicis model per al control

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 5:

 

       

TIPUS DE TEXT:

 

 ·       LLegir un poema i fer l'anàlisi mètrica i l'esquema de la rima. Si cal, usar, els recursos mètrics (sinalefa/elisió) per fer quadrar el còmput sil·làbic.

            

            

LITERATURA    

 

           ·        Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F) i,si cal,  fer la correcció les falses.

 

               ·        Contestar a preguntes breus sobre la teoria.

 

               ·        Després de llegir un poema o versos solts de vàrios poemes, dir quina figura retòrica apareix i explicar-la

 

            LÈXIC: (no entra)

 

·    Contestar si una sèrie d'afirmacions sobre les unitats fraseològiques són vertadestes (V) o falses (F) i, si cal, corregir-les.

·    Distribuir una sèrie d'unitats fraseològiques en oracions segons el seu significat i després classificar-les en locucions, frases fetes i refranys (semblants als exercicis 9 i 11 de la pàgina 13 del Volum II).

 ·    Trobar i subratllar una sèrie d'unitats fraseològiques en oracions segons el seu significat i després classificar-les en locucions, frases fetes i refranys.

 

 

 

ORTOGRAFIA:

 

·        Ecriure correctament la combinació de dos pronoms febles amb el verb (semblant a l'exercici 1 de la web).

 

·        Canviar de lloc els pronoms febles d'una sèrie de perífrasis (semblant a l'exercici 26 de la pàgina 22 del Volum II).

 

 

         GRAMÀTICA:

 

·       Localitzar els CD (dir si és de persona o d'objecte (definit, indefinit o neutre)) i els CI d'una sèrie d'oracions.

·        Susbtituir els CD pel pronom feble corresponent

 

·        Substituir els CI pels febles corresponents.

 

·         Substituir els CD i els CI pels febles corresponents.

 

.

 

          LLENGUA I SOCIETAT

 

·        Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F) i,si cal,  fer la correcció les falses.

·        Classificar una sèrie de característiques depenent al registre de la varietat social al qual pertany.

·        Canviar-li el registre a una oració (per exemple, escriure en formal una oració col·loquial).

·       Classificar enunciats depenent de la varietat que s'ha tingut en compte (geogràfica, temporal o social)