Exercicis model per al control

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 4:

 

    LÈXIC:

 

·         Completar un requadre amb l'ABREVIACIÓ, el significat i el tipus, segons el que calga. Semblant a l'exercici 6 de la pàgina 79 del Volum I.

·  Corregir errades en oracions relatives a l'ús de les abreviacions.

·         Triar en una oració la parella adequada al context entre dos falsos sinònims. Semblant a l'exercici 11 de la pàgina 101 del Volum I.

·         Detectar i corregir errades en oracions relatives als falsos sinònims. Semblant a l'exercici 12 de la pàg. 101 del Volum I però en oracions..

 

TIPUS DE TEXT:

 

·       Llegir un text instructiu, assenyalar-ne les parts i dir les característiques pròpies d'este tipus de text.

 

 ·      LLegir un text predictiu, dir de quin tipus és justificant-ho i assenyalar quines característiques pròpies d'aquest tipus de text presenta.

 

         GRAMÀTICA:

 

 

 

         ORTOGRAFIA:

 

·         Posar la consonant o el dígraf nasal que corresponga a buits de paraules que estan dins d'una oració.

 

·  Posar la consonant oclusiva que corresponga a buits de paraules que estan dins d'una oració.

 

·         Posar la consonant o el dígraf vibrant que corresponga a buits de paraules que estan dins d'una oració.

 

 

LITERATURA 

 

             ·       LLegir un fragment d'una obra teatral i contestar una sèrie de qüestions al voltant d'aquest tipus de text.

 

            ·         Ordenar un text teatral de manera que s'adequüe al format d'aquest gènere. Semblant a l'exercici 9 de la pàgina 51 del Volum II.

 

            ·        Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F) i,si cal,  fer la correcció les falses.

 

            ·        Contestar a preguntes breus sobre la teoria.

 

          LLENGUA I SOCIETAT

 

·        Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F) i,si cal,  fer la correcció les falses.

·        Contestar a preguntes breus sobre la teoria.