Exercicis model per al control

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 4:

 

   TIPUS DE TEXT + LITERATURA:

 

 ·       LLegir un poema i fer l'anàlisi mètrica i l'esquema de la rima. Si cal, usar, els recursos mètrics (sinalefa/elisió) per fer quadrar el còmput sil·làbic.

 

           ·        Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F) i,si cal,  fer la correcció les falses.

 

               ·        Contestar a preguntes breus sobre la teoria.

 

               ·        Després de llegir un poema o versos solts de vàrios poemes, dir quina figura retòrica apareix i explicar-la

 

     ORTOGRAFIA

 

 ·    Corregir errades ren oracions relacionades amb les grafies de les nasal, les oclusives i les vibrants (semblant a l'exercici 23 de la pàgina 88 del volum I)

 

 ·    Omplir buits en paraules incloses en oracions amb les grafies de les nasal, les oclusives i les vibrants (semblant a l'exercici 6 de la pàgina 95)

         

             GRAMÀTICA:

 

              ·        Ecriure correctament la combinació de dos pronoms febles

              amb el verb (semblant a l'exercici 1 de la web).

 

 

·        Canviar de lloc els pronoms febles d'una sèrie de perífrasis (semblant a l'exercici 26 de la pàgina 22 del Volum II).

 

·       Localitzar els CD (dir si és de persona o d'objecte (definit, indefinit o neutre)) i els CI d'una sèrie d'oracions.

 

·        Susbtituir els CD pel pronom feble corresponent

 

·        Substituir els CI pels febles corresponents.

 

 

·         Substituir els CD i els CI pels febles corresponents.