Exercicis model per al control

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 3:

 

       LÈXIC:

 

·         Detectar i corregir errades en oracions relacionades amb els falsos amics.

·         Traduir oracions del castellà al valencià parant atenció a no cometre errades relacionades amb els falsos amics.

·         Preguntes breus de comprensió sobre el concepte lèxic de "Falsos amics".

 

TIPUS DE TEXT:

 

 ·       LLegir una carta i contestar una sèrie de qüestions a partir d'ella.

 

         ORTOGRAFIA:

 

·         Posar accents, accents diacrítics i dièresi en oracions

 

·         Triar en una sèrie d'oracions l'opció amb accent diacrític o sense.

·         Triar en oracions l'opció de QUÈ/QUE o PERQUÈ/PER QUÈ/ PER A QUÈ correcta.

 

·        Fer  oracions amb algun valor concret de QUÈ/QUE o PERQUÈ/PER QUÈ/ PER A QUÈ

 

LITERATURA 

 

             ·       LLegir un fragment d'una novel·la i dir a quin tipus de novel·la pertany i argumentar-ho (assenyalar les característiques pròpies del gènere novel·lístic concret en el text).

 

          LLENGUA I SOCIETAT

 

·      Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F) i fer la correcció les falses.

·        Contestar a preguntes breus sobre la teoria.

·  Enumerar les característiques pròpies del dialecte valencià. Després d'escoltar un text, extraure exemples d'eixes característiques i, a més, dir a quin subdialecte del valencià pertany i dir, almenys, una característica pròpia d'aquest subdialecte presenta. 

·   Veure marcades poblacions en un mapa de la Comunitat Valenciana i dir quin subdialecte del valencià es parla en eixos pobles.