Exercicis model per al control

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 3:

 

       LÈXIC:

 

·         Detectar i corregir errades en oracions relacionades amb els falsos amics.

·         Traduir oracions del castellà al valencià parant atenció a no cometre errades relacionades amb els falsos amics.

·         Preguntes breus de comprensió sobre el concepte lèxic de "Falsos amics".

 

 

 

         ORTOGRAFIA:

 

·         Posar accents, accents diacrítics i dièresi en oracions

 

·         Triar en una sèrie d'oracions l'opció amb accent diacrític o sense.

·         Triar en oracions l'opció de QUÈ/QUE o PERQUÈ/PER QUÈ/ PER A QUÈ correcta.

 

·        Fer  oracions amb algun valor concret de QUÈ/QUE o PERQUÈ/PER QUÈ/ PER A QUÈ

 

 

          GRAMÀTICA 

 

·       Detectar i corregir en oracions  les errades en la conjugació dels verbs irregulars. Semblant a l'exercici 13 de la pàgina 85 del Volum I.

 

·         Completar buits en oracions amb la persona i el temps del verb que se'ns done entre parèntesi. semblant a l'exercici 14 de la pàgina 85 del Volum I.

 

          LLENGUA I SOCIETAT

 

·      Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F) i fer la correcció les falses.

·        Contestar a preguntes breus sobre la teoria.

·  Enumerar les característiques pròpies del dialecte valencià. Després d'escoltar un text, extraure exemples d'eixes característiques i, a més, dir a quin subdialecte del valencià pertany i dir, almenys, una característica pròpia d'aquest subdialecte presenta. 

·   Veure marcades poblacions en un mapa de la Comunitat Valenciana i dir quin subdialecte del valencià es parla en eixos pobles.