LA PUBLICITAT

Esquema de "La publicitat"
La publicitat.ppsx
Presentación Microsoft Power Point 81.8 KB

Exercici 1

Observa atentament aquesta publicitat i reflexioneu:


a) Quin format publicitari usa?


b) A quin tipus de publicitat pertany?


c) A quin públic creus que va dirigit?