Exercicis model per al control

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 2:

 

LÈXIC:

 

·        Contestar preguntes teòriques curtes sobre els conceptes de PRÉSTEC, BARBARISME i FALS AMIC.

·        Afirmacions sobre la teoria dels conceptes de PRÉSTEC, BARBARISME i FALS AMIC a contestar vertader (V) o fals (F).

·        Subratllar i corregir barbarismes en oracions i dir què ens ha donat la pista per detectar el barbarisme (paregut a l'exercici 8 de la pàgina 35).

·        Corregir possibles errades causades per la confusió amb un FALS AMIC.

 

TIPUS DE TEXT:

 

·         Contestar una sèrie de qüestions sobre la publicitat (característiques, tipus, formats, ...).

·        Afirmacions sobre la teoria dels TEXTOS PUBLICITARIS a contestar vertader (V) o fals (F).

·        Observant un text publicitari, contestar una sèrie de qüestions sobre les característiques, tipus, format, ...

 

 

 

ORTOGRAFIA:

 

·        Fer la separació sil·làbica d'una sèrie de paraules.

·        Observar una sèrie d'aplecs vocàlics i dir el fenomen que presenten.

 

LITERATURA 

 

              ·        Afirmacions sobre la teoria dels TIPUS DE NARRACIÓ PER EXTENSIÓ a contestar vertader (V) o fals (F).

 

              ·        Llegir un text narratiu i contestar una sèrie de qüestions que giren al voltant dels tipus de narració depenent de l'extensió.

              

LLENGUA I SOCIETAT

 

·        Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F) i fer la correcció les falses.

·        Un exercici com l'exercici 1 i 2 de la web.