Exercicis model per a l'examen

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 1:

 

LÈXIC:

 

·         Observar grups de paraules i dir quina relació de significat mantenen. Posar un altre exemple de cada tipus

·        Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F)

TIPUS DE TEXT:

 

·         LLegir un text expositiu i contestar una sèrie de qüestions sobre ell (característiques, tipus, finalitat, ...)

 

GRAMÀTICA:


                  NO ENTRA


ORTOGRAFIA:

 

·         Exercici semblant al 28 de la pàgina 22 + separació sil·làbica

 

LITERATURA 

 

              ·         Algun exercici pràctic relacionat amb la teoria

 

LLENGUA I SOCIETAT

 

·        Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F) i fer la correcció les falses