Exercicis model per a l'examen

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 6:

 

LÈXIC:

  •  Exercicis semblants als treballats al tema en la pàgina 123
  • Alguna pregunta de teoria

 

 

 

TIPUS DE TEXT:

 

·         Llegir un text descriptiu i trobar-ne les característiques lingüístiques que hi apareguen. Dir i argumentar si la descripció és general o detallada.

 

 

GRAMÀTICA:

 

·       Un exercici semblant al 23 de la pàgina 129

 

·        Un exercici semblant al 25 i 27 de la pàgina 130

 

ORTOGRAFIA:

 

·         Un exercicis semblants als de la página 132

·         Omplir amb M o N buits de paraules.

·         Omplir amb P,T,C o B, D, G buits de paraules.

·         Omplir amb R o RR buits de paraules.

 

LITERATURA

 

             ·         Llegir un poema i dir quin tipus de poema és i raonar l'elecció

·         Fer el còmput síl·làbic del poema.

·         Fer l'esquema de rima del poema