Criteris de qualificació

La qualificació de l’assignatura de Valencià : Llengua i literatura de 1r d’ESO que apareixerà al butlletí informatiu trimestral serà el resultat de:

 

CONCEPTES

(60% de la nota final)

 

Els conceptes són aquells coneixements que l’alumne/a ha demostrat anar adquirint al llarg de l’avaluació.

 

Al llarg del trimestre farem dos tipus de controls: un per tema corresponent als conceptes estudiats i un altre que girarà al voltant del vocabulari recollit al llarg del trimestre (que en el cas de primer inclourà un màxim de 50 paraules).

 

Els controls de conceptes faran mitjana entre ells i computaran el 70% de la nota final de CONCEPTES. Els controls de vocabulari seran el 30% de la nota final de CONCEPTES.

 

En cas que la mitjana final de l'apartat de CONCEPTES siga inferior a 5, l’alumne/a haurà de recuperar els controls d’aquells temes els coneixements dels quals  no ha adquirit o del vocabulari que no ha assimilat.

 

La recuperació es farà després de cada trimestre i, en cas de no superar-se, es tornaria a repetir a juny.

 

Si el resultat continua sent negatiu, es farà una prova general de tots els temes i/o vocabulari del curs a setembre (o quan la normativa legal ho contemple).

 

En cas de no aprovar a la convocatòria de setembre, l’alumne/a aprovarà l’assignatura si:

-  Està cursant 2n d’ESO i aprova la 1a avaluació.

- Supera la prova general extraordinària que es convoca a febrer.

 
 
 

 

 

PROCEDIMENTS

(30% de la nota final)

La nota dels  procediments és la valoració de:

Control de comprensió lectora i expressió escrita i control de comprensió oral

Treballs escrits i/o orals

Lectura obligatòria

Endreç del material

Cada trimestre l’alumne/a alumna realitzarà una prova on se li valoraran objectivament tant el seu nivell de comprensió lectora com el d’expressió escrita i una prova de comprensió oral oral.

 

 Els treballs escrits o orals, s’hauran de presentar en la data marcada a tal efecte.

 

Si l’alumne/a els presenta fora de termini, se li descomptarà 1 punt per cada dia de retard injustificat.

Cada trimestre l’alumne haurà de llegir una novel·la de temàtica i vocabulari adequat al seu nivell.

 

En la data marcada es farà un control per comprovar que s’ha llegit el llibre i que s’ha entés la història que s’hi narra.

 És important que l’alumne/a prenga consciència de la importància que, per a traure el màxim rendiment a l’estudi, té  l’endreç del material i el treball fet amb cura i seguint un ordre.

 

Cap a final de trimestre, es revisarà la llibreta per tal de comprovar la cura i l’endreç del material.

 

Si en un dels quatre apartat l’alumne/a trau una nota inferior a 3, se suspenen automàticament els PROCEDIMENTS.

Per tal de recuperar-los,  haurà de presentar o repetir aquelles proves, treballs o tasques amb puntuació negativa en la data que la professora marque.

 

 

ACTITUD

(10% de la nota final)

 

 L’actitud és la valoració del comportament de l’alumne/a en relació a la matèria (deures a casa, interés, participació, voluntariat,...) i amb la resta de companys i la professora (respecte cap als altres, cura del material d’aula, ...).

 

La tasca que es mane com a deure a casa serà revisada diàriament.

 

Per tal de facilitar el control dels deures per part dels pares, aquests estaran penjats a la web de l’assignatura.

 

Tots/es els/les alumnes parteixen l’avaluació amb un 10. Cada dia que no es porten els deures fets, descomptarà -1 punt. Si la tasca està incompleta, descomptarà -0,5.

 

L'assistència a classe és OBLIGATÒRIA, per tant, la no-assistència injustificada a més de 3 classes suposarà el suspens en aquest apartat.

 

En cas d’obtindre una nota negativa en aquest apartat, es tindrà en compte el canvi d’actitud en les avaluacions posteriors per tal de recuperar-lo.

 

 
 
 

 

 

! En els apartats de CONCEPTES i PROCEDIMENTS és important que l’alumne/a tinga en compte que la incorrecció ortogràfica se li penalitzarà en tots els controls i treballs amb un-0,1 per falta ortogràfica del seu nivell.

 

Aquesta penalització desapareixerà si corregeix satisfactòriament l’errada feta. D’aquesta manera s’intenta aconseguir que l’alumne/a pose interés a escriure correctament i que, en cas d’error, tinga interés i aprenga a  corregir-se amb els seus recursos.

 

Per tal d’aprovar, la nota corresponent als tres apartats ha de ser positiva. En cas contrari, tot i que es reservarà la nota de cada apartat, el resultat global (que és el que apareix al butlletí) serà suspés.

Criteris de qualificació
Criteris de qualificació Valencià 1ESO.p
Documento Adobe Acrobat 80.1 KB