COMPRENSIÓ LECTORA i EXPRESSIÓ ESCRITA

Cada avaluació, l’alumne/a realitzarà una prova on s’avaluaran el seu nivell de competència en comprensió lectora i en expressió escrita.

 

La prova, tot i que es realitzarà el mateix dia, comptarà amb dos qualificacions independents, una per a cada competència.

 

La prova corresponent a la competència de comprensió lectora, l’alumne/a llegirà un text adequat al seu nivell educatiu i haurà de respondre una sèrie de qüestions que giraran al voltant d’aquest. A tal fi, es podran usar material d’ajuda com diccionaris que l’alumne haurà de dur a classe eixe dia (evidentment, es poden utilitzar els exemplars de què disposem a l’aula però per tal d’evitar esperes que dificulten la finalització de la prova dins l’horari marcat a tal fi, es recomana que cadascú porte el seu material de consulta).

 

La prova corresponent a l’expressió escrita consistirà en la redacció d’un text d’un nombre concret de paraules (que oscil·larà depenent del curs en què estiga l’alumne/a) i que pot mantindre o no relació amb la lectura feta en la prova de lectura paral·lela.

 

En la correcció d’aquest apartat es tindran en compte els ítems següents (que, naturalment, estaran adaptats al curs en què es troba l’alumne/a):

 

-          Adequació al tema (10%): l’alumne s’ha cenyit a allò que se li ha demanat.

 

-  Correcció ortogràfica (30%): la correcció ortogràfica penalitzarà un màxim de 3 punts. En 1r, cada falta ortogràfica descompta 0’1 que es podrà recuperar sempre i quan es corregisca la falta ortogràfica.

 

-          Coherència del text (20%): Les diferents parts de què consta el text estan distribuïts en paràgrafs diferents i, a cada paràgraf correspon una idea o part. Les idees o accions estan narrades d’una manera coherent i ordenada, seguint un fil conductor.

 

-          Cohesió del text (20%):  les idees o parts del text/narració estan relacionades o interconnectades per marcadors textuals (es pot dur a classe el quadre dels connectors per consultar-lo) . Mostra riquesa i precisió en el vocabulari utilitzat així com una  maduració sintàctica i  correcció normativa.

 

-           Signes de puntuació (10%): l’alumne/a utilitza correctament els signes de puntuació (punt, coma, punt i coma, punts suspensius, signes d’exclamació, signes d’interrogació, ...)  sense detectar-se’n ni mancances ni abusos.

 

-          Endreç (10%): l’escrit és perfectament llegible, està escrit respectant els marges i no conté parts tatxades que en dificulten la lectura.

 

 

-      La correcció de l’expressió escrita es farà sobre una plantilla com aquesta:

 

Adequació al tema

(10%)

 

 

Correcció ortogràfica

(30%)

3

 

Coherència del text

(20%)

 

 

Cohesió del text

(20%)

 

 

Signes de puntuació

(10%)

 

 

Endreç

(10%)

 

 

 

TOTAL PROVISIONAL

 

_______  - ______ (_____ x 0,1 per faltes)=______

NOTA DEFINITIVA

 

_______  + ______ (_____ x 0,1 faltes corregides)=

  

 

         

 

La millora de l’expressió i la fluïdesa en els textos escrits és una competència que no sol adquirir-se de manera homogènia per part de l’alumnat (en un mateix curs es detecten diferents nivells, de vegades, molt allunyats entre ells) i que respon, en gran mesura, a dos factors:

 

-          El temps diari que es dedique a la lectura ja que l’exposició continuada a textos escrits afavoreix, per imitació, la qualitat dels textos de producció pròpia.

 

-         La quantitat de textos que es redacten ja que , quan major en siga el seu nombre, més possibilitats de detectar i corregir errades tenim.

 

Recomanem, per tant, que l’alumne/a adquirisca o mantinga un hàbit lector regular així com acostumar-nos a redactar diferents tipus de textos, siguen aquests avaluables o no.

 

 

Una ferramenta que ens pot ser de gran ajuda per a practicar la redacció de diferents tipus de texts són els QUADERNS DIGITALS que, d’una manera clara, didàctica i amena, ens acompanyen i ens ensenyen com millorar la nostra expressió escrita. Podeu trobar-los en aquest enllaç:

 

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/quadern/index.htm

Explicació 1r ESO.pdf
Documento Adobe Acrobat 262.2 KB
Connectors textuals.pdf
Documento Adobe Acrobat 165.3 KB